Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Warszawa Numer referencyjny: 55132 Data publikacji: 09 października 2019 Lokalizacja: Mińsk Mazowiecki - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony środowiska Dział Inspekcji.

Zakres zadań:
 • Przeprowadzanie kontroli pozaplanowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
 • Podejmowanie czynności polegających na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc;
 • Współdziałanie z organami ścigania w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku i opracowywanie dokumentacji do postępowań administracyjnych i karnych;
 • Współdziałanie z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania czynności kontrolnych;
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o interwencje w zakresie ochrony środowiska;
 • Udzielanie pouczeń, zwracanie uwagi, ostrzeganie lub stosowanie innych środków oddziaływania wychowawczego;
 • Realizowanie zadań z zakresu poważnych awarii dotyczących zwalczania i usuwania ich skutków w celu przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz wykrycia sprawców poważnych awarii.

Warunki pracy:
 • Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne;
 • Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy;
 • Praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
 • Nietypowe godziny pracy, w tym dyżury;
 • Wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne, prowadzenie samochodu służbowego;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;
 • Możliwość zagrożenia korupcją oraz zagrożenie naciskami grup przestępczych;
 • Możliwość pracy w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu;
 • Stanowisko wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres;
 • Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110A
00-716 Warszawa Mińsk Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura WIOŚ w Mińsku Mazowieckim
Plac Kilińskiego 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Podstawowa znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postepowania administracyjnego, a także przepisów karnych zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego,kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub prawa;
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań z zakresu ścigania przestępstw i wykroczeń;
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • komunikatywność i asertywność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych zawartą w ogłoszeniu o pracę;
 • Kopia prawa jazdy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 21.10.2019
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Procedura naboru składa się z kilku etapów.
I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.
Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

Listy kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku gdy II i III etap naboru odbywa się tego samego dnia, listy osób zakwalifikowanych do III etapu nie zamieszcza się.
Wymagane dokumenty ( CV - życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na stronie BIP WIOŚ, w zakładce "Praca w WIOŚ" pod adresem:

https://bip.wios.warszawa.pl/bip/praca-w-wios/wzory-dokumentow-i-oswi/470,Wzory-oswiadczen.html

Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach procedury naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 25 758-30-40.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony