Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Radca prawny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Warszawa Numer referencyjny: 121611 Data publikacji: 31 maja 2023 Lokalizacja: Ostrołęka - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 0,5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty decyzji i postanowień wydawanych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska, w tym uczestniczy w przygotowywaniu decyzji administracyjnych o charakterze pieniężnym i niepieniężnym;
 • Sporządza opinie prawne, udziela porad i konsultacji prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa, w tym prowadzi wsparcie prawne egzekucji należności;
 • Świadczy pomoc prawną pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie niezbędnym do realizacji zadań merytorycznych;
 • Weryfikuje przygotowywane wnioski o ukaranie składane do sądów w sprawach o wykroczenia oraz zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa składane do organu powołanego do ścigania przestępstw;
 • Opiniuje i parafuje projekty aktów prawnych, procedur wewnętrznych, umów (np. w zamówieniach publicznych) i porozumień podpisywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska pod względem formalnoprawnym;
 • Opracowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wojewódzkiego Inspektora do załatwiania spraw w jego imieniu;
 • Prowadzi rejestr spraw sądowych;
 • Reprezentuje Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz występuje w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych i przed innymi organami orzekającymi.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym;
 • Prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Możliwy stres związany z odpowiedzialnością za prawidłowe interpretowanie przepisów prawa oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz;
 • Kontakt z sądami, innymi organami orzekającymi, organami ścigania;
 • Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne;
 • Praca przy komputerze przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner);
 • Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obsłudze prawnej;
 • Wpis na listę radców prawnych;
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególności: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy - Prawo ochrony środowiska;
 • Znajomość przepisów proceduralnych i karnych, zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego, Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Znajomość ustaw - Prawo przedsiębiorców i Ordynacji Podatkowej;
 • Znajomość Kodeksu pracy;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Zdolności analityczne i umiejętność interpretacji przepisów;
 • Asertywność oraz umiejętność argumentowania wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • Samodzielność, terminowość, dobra organizacja pracy własnej i nadawania priorytetów;
 • Łatwość i skuteczność komunikacji;
 • Umiejętność obsługi pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 14.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Procedura naboru składa się z kilku etapów:

 • I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne;
 • II etap - test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • III etap - rozmowa kwalifikacyjna;
 • IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.

Test wiedzy obejmuje pytania z zakresu określonego w wymaganiach niezbędnych dotyczących stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

Wymagane dokumenty (CV, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na stronie BIP WIOŚ, w zakładce "Praca w WIOŚ" pod adresem:
https://bip.wios.warszawa.pl/bip/praca-w-wios/wzory-dokumentow-i-oswi/470,Wzory-oswiadczen.html

Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach
procedury naboru. Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Takie dokumenty muszą być
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w
niniejszym ogłoszeniu.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Przewidywane wynagrodzenie miesięczne na wymienionym stanowisku zawiera się w przedziale od 2.900,00 zł do 3.400,00 zł brutto plus dodatek za wysługę lat.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Warszawa

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony