Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Referent prawny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Warszawa Numer referencyjny: 134041 Data publikacji: 21 lutego 2024 Lokalizacja: Ciechanów - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzeni postępowania administracyjne w związku z naruszeniami wymogów ochrony środowiska, w tym przygotowuje decyzje administracyjne o charakterze pieniężnym i niepieniężnym;
 • Przygotowuje projekty wniosków do sądów o ukaranie oraz projekty zawiadomień do prokuratury;
 • Prowadzi rejestry rozstrzygnięć GIOŚ i orzeczeń sądów administracyjnych w stosunku do zaskarżonych decyzji Wojewódzkiego Inspektora, spraw sądowych, skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu, postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania;
 • Udziela podstawowych wyjaśnień w zakresie stosowania prawa pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie niezbędnym do realizacji zadań merytorycznych.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym;
 • Prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Możliwy stres związany z odpowiedzialnością za prawidłowe interpretowanie przepisów prawa oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz;
 • Kontakt z innymi organami oraz sądami;
 • Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner);
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy z naturalnym i sztucznym oświetleniem;
 • W budynku brak jest przystosowań dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne;
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska, w szczególności w zakresie: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy - Prawo wodne;
 • Znajomość przepisów proceduralnych i karnych, zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego, Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Znajomość ustaw - Prawo przedsiębiorców i Ordynacji Podatkowej;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • Zdolności analityczne i umiejętność interpretacji przepisów;
 • Asertywność oraz umiejętność argumentowania wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • Samodzielność, terminowość, dobra organizacja pracy własnej i nadawania priorytetów;
 • Umiejętność obsługi pełnego pakietu MS Office, internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej lub w administracji publicznej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat/ka nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 01.03.2024
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Procedura naboru składa się między innymi z:

 • Weryfikacji ofert pod względem spełniania wymagań formalnych;
 • Testu wiedzy;
 • Rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Sprawdzianu umiejętności;
 • Zamieszczenia wyniku naboru;
 • Test wiedzy obejmuje pytania z zakresu określonego w wymaganiach niezbędnych dotyczących stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

Oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane, mieć wstawioną datę ich sporządzenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na stronie BIP WIOŚ, w zakładce "Praca w WIOŚ" pod adresem:
https://bip.wios.warszawa.pl/bip/praca-w-wios/wzory-dokumentow-i-oswi/470,Wzory-oswiadczen.html

Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach
procedury naboru.

Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać:

 • Drogą e-mailową lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. W tym przypadku dokumenty powinny być podpisane odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego;
 • Drogą e-mailową w formie zeskanowanych dokumentów. W tym przypadku oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń kandydaci zobowiązani są dostarczyć dodatkowo najpóźniej w dniu naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w
niniejszym ogłoszeniu.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Warszawa

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony