Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2023 27 września 2023

Starszy inspektor BHP

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Warszawa Numer referencyjny: 121268 Data publikacji: 24 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 2/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania służby BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Przeprowadza systematyczne kontrole warunków pracy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • Prowadzi działania związane z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w WIOŚ oraz wdraża rozwiązania mające na celu zapobieganie wypadkom oraz identyfikuje i minimalizuje możliwe zagrożenia;
 • Ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, prowadzi postępowania powypadkowe oraz bierze udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków. Prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy oraz stwierdzonych chorób zawodowych;
 • Organizuje szkolenia i instruktaże w zakresie BHP i ppoż;
 • Współdziała z właściwym lekarzem medycyny pracy przy organizowaniu badań lekarskich dla pracowników WIOŚ. Kieruje pracowników na badania lekarskie i zajmuje się ich ewidencjonowaniem;
 • Zajmuje się nadzorowaniem, ewidencjonowaniem i kontrolą właściwego stosowania przez pracowników WIOŚ odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej. Odpowiada za bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • Bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących BHP i ppoż.

Warunki pracy:

 • Pomieszczenie pracy o charakterze administracyjno-biurowym jest w pełni ergonomiczne, wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy;
 • Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich, winda, pomieszczenia higieniczno-sanitarne);
 • Brak oznaczeń dla osób niewidomych;
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym;
 • Praca wykonywana jest na terenie województwa mazowieckiego na obszarze obejmującym zasięg działania WIOŚ w Warszawie, w tym delegatury w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Płocku i Radomiu.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP;
 • Posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej;
 • Praktyczna znajomość regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym kodeksu pracy;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • Umiejętność identyfikacji potencjalnych zagrożeń i problemów w obszarze BHP i ppoż.;
 • Umiejętność oceny ryzyka zawodowego;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność obsługi pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych;
 • Komunikatywność oraz umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i ich poprawnego wyrażania na piśmie w poprawnej polszczyźnie;
 • Samodzielność, asertywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie BHP i ppoż.;
 • Kursy, szkolenia z zakresu BHP i ppoż.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopię prawa jazdy;
 • Kopię zaświadczenia potwierdzającego posiadanie aktualnych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopie certyfikatów potwierdzających odbycie kursów i szkoleń.

Termin składania dokumentów: 05.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Procedura naboru składa się z kilku etapów:

 • I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
 • II etap - test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 • III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
 • IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.

Test wiedzy obejmuje pytania z zakresu określonego w wymaganiach niezbędnych dotyczących stanowiska, na które
prowadzony jest nabór.

Wymagane dokumenty (CV, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na stronie BIP WIOŚ, w zakładce "Praca w WIOŚ" pod adresem:
https://bip.wios.warszawa.pl/bip/praca-w-wios/wzory-dokumentow-i-oswi/470,Wzory-oswiadczen.html

Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach
procedury naboru. Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Takie dokumenty muszą być
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w
niniejszym ogłoszeniu.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Warszawa

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony