Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Inspektor w Wydziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Zielona Góra Numer referencyjny: 117011 Data publikacji: 10 marca 2023 Lokalizacja: Zielona Góra - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje programy kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska pod nadzorerm.
 • Przygotowuje projekty zarządzeń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych pod nadzorem.
 • Prowadzi czynności, o których mowa w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 10b ust.2 ), w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku.
 • Bieżące prowadzenie spraw w elektronicznych systemach ISK i e-Dok.
 • Samokształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiska.
 • Uczestnictwo w kontrolach pozaplanowych.
 • Przyjmowanie wniosków interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska

Warunki pracy:

 • Wyjazdy służbowe (w tym terenowe).
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
 • Możliwa praca zmianowa.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Zagrożenie  naciskami grup przestępczych.
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
 • Stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych.
 • Prowadzenie samochodu służbowego.
 • Wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Podstawowa znajomość przepisów o ochronie środowiska, w szczególności: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, Prawa wodnego.
 • Podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu postępowania karnego.
 • Podstawowa znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców.
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, administracji, fizyki lub chemii.
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
 • Komunikatywność i asertywność.
 • Język obcy: angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kserokopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 26.03.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.
 • W ofercie prosimy podać dane kontaktowe - adres poczty elektronicznej lub  numer telefonu.
 • Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
 • Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca. - oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Zielona Góra

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego. Działamy na obszarze województwa lubuskiego, stanowiąc aparat pomocniczy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Siedziba główna Inspektoratu znajduję się w Zielonej Górze. Część północną województwa obsługuje natomiast Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim.

WIOŚ działa na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlegając nadzorowi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach przyznanych kompetencji kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, monitoruje i ocenia stan środowiska oraz przekazuje zebrane informacje do wiadomości publicznej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony