Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Inspektor w Wydziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Zielona Góra Numer referencyjny: 130248 Data publikacji: 27 listopada 2023 Lokalizacja: Zielona Góra - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje programy kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska pod nadzorerm;
 • Przygotowuje projekty zarządzeń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych pod nadzorem;
 • Bieżące prowadzenie spraw w elektronicznych systemach ISK i e-Dok;
 • Samokształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiska;
 • Uczestnictwo w kontrolach pozaplanowych;
 • Przyjmowanie wniosków interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska;
 • Opracowywanie odpowiedzi pism do innych organów.

Warunki pracy:

 • Wyjazdy służbowe (w tym terenowe);
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
 • Możliwa praca zmianowa, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;
 • Stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych;
 • Prowadzenie samochodu służbowego;
 • Wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie;
 • Prawo jazdy kat. B, czynne;
 • Podstawowa znajomość przepisów o ochronie środowiska, w szczególności: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, Prawa wodnego;
 • Podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Podstawowa znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców;
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu MS Office;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, administracji lub chemii;
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • Komunikatywność i asertywność;
 • Język obcy: angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kserokopia prawa jazdy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 08.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • W ofercie prosimy podać dane kontaktowe - adres poczty elektronicznej lub  numer telefonu;
 • Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą;
 • Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca. - oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 45 48 463  lub 68 478 62 44.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Zielona Góra

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego. Działamy na obszarze województwa lubuskiego, stanowiąc aparat pomocniczy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Siedziba główna Inspektoratu znajduję się w Zielonej Górze. Część północną województwa obsługuje natomiast Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim.

WIOŚ działa na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlegając nadzorowi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach przyznanych kompetencji kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, monitoruje i ocenia stan środowiska oraz przekazuje zebrane informacje do wiadomości publicznej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony