Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.02.2023 01 lutego 2023

Inspektor w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Zielona Góra Numer referencyjny: 110141 Data publikacji: 15 listopada 2022 Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w zakresie przestępstw przeciwko środowisku.
 • Prowadzi postępowania w sprawie o wykroczenia w zakresie czynów zabronionych przeciwko środowisku.
 • Podejmuje czynności polegające na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc w celu udokumentowania działań operacyjnych z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.
 • Prowadzi postępowanie administracyjne w trybie KPA w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, w tym przygotowywanie projektów zarządzeń pokontrolnych i decyzji administracyjnych, celem usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz wniosków do prokuratury. Opracowuje program kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, przygotowuje dokumentację z kontroli w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności. .
 • Prowadzi analizę przestrzeni internetowej oraz prowadzi bieżącą analizę stanu zagrożenia w celu typowania źródeł podmiotów podejrzanych o możliwość popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku oraz typowania obszarów szczególnie zagrożonych.
 • Przeprowadza kontrole pozaplanowe podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
 • Przyjmuje wnioski o interewencję w zakresie środowiska.

65-231 Zielona Góra ul. Siemiradzkiego 19
Gorzów Wielkopolski ul. Kostrzyńska 48 i teren woj.

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w prowadzeniu postępowań dochodzeniowo-śledczych lub postępowań w sprawach o wykroczenia lub prowadzenia form i metod pracy operacyjnej.
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie kpk, kpow i kpa.
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, POŚ
 • Bardzo dobra znajomość następujących ustaw: o odpadach, o stacjach demontażu pojazdów, tpo, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Ofice.
 • Gotowość do pracy na ternie całego kraju.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, lub prawa lub administracji albo bezpieczeństwa publicznego
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego Praca w administracji na stanowisku związanym z ochroną środowiska, organach ścigania, wymiarze sprawiedliwości, formacjach utrzymania porządku publicznego lub bezpieczeństwa ludzi.
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Komunikatywność i asertywność.
 • Język obcy: angielski na poziomie komunikatywnym

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 26.11.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- w ofercie prosimy podać dane kontaktowe - adres poczty elektronicznej lub  numer telefonu,
- dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
- wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca. - oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 478 62 44  lub 68 45 48 464 

Przewidywany termin zatrudnienia  grudzień 2022 r.   Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

WIOŚ Zielona Góra

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego. Działamy na obszarze województwa lubuskiego, stanowiąc aparat pomocniczy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Siedziba główna Inspektoratu znajduję się w Zielonej Górze. Część północną województwa obsługuje natomiast Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim.

WIOŚ działa na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlegając nadzorowi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach przyznanych kompetencji kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, monitoruje i ocenia stan środowiska oraz przekazuje zebrane informacje do wiadomości publicznej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony