Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Inspektor w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Zielona Góra Numer referencyjny: 130084 Data publikacji: 27 listopada 2023 Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w zakresie przestępstw przeciwko środowisku;
 • Prowadzi postępowania w sprawie o wykroczenia w zakresie czynów zabronionych przeciwko środowisku;
 • Prowadzi postępowanie administracyjne w trybie KPA w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, w tym przygotowywanie projektów zarządzeń pokontrolnych i decyzji administracyjnych, celem usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz wniosków do prokuratury. Opracowuje program kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, przygotowuje dokumentację z kontroli w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności;
 • Prowadzi bieżące sprawy w elektronicznych systemach ISK i e-Dok oraz innych baz danych;
 • Opracowuje odpowiedzi pism do innych organów;
 • Przeprowadza kontrole pozaplanowe podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska;
 • Przyjmuje wnioski o interwencję w zakresie ochrony środowiska;
 • Realizuje zadania z zakresu awarii, tworząc warunki zapobiegania, zwalczania, usuwania ich skutków celem przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego oraz wykrycia sprawców poważnych awarii.

Warunki pracy:

 • Wyjazdy służbowe (w tym terenowe);
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
 • Możliwa praca zmianowa przez 7 dni w tygodniu;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Zagrożenie  naciskami grup przestępczych;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;
 • Stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych, wydawaniem decyzji administracyjnych;
 • Prowadzenie samochodu służbowego;
 • Wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w prowadzeniu postępowań dochodzeniowo-śledczych lub postępowań w sprawach o wykroczenia lub prowadzenia form i metod pracy operacyjnej;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie kpk, kpow i KPA;
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, POŚ;
 • Bardzo dobra znajomość następujących ustaw: o odpadach, o stacjach demontażu pojazdów, tpo, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Ofice;
 • Gotowość do pracy na ternie całego kraju;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska, lub prawa lub administracji albo bezpieczeństwa publicznego;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego Praca w administracji na stanowisku związanym z ochroną środowiska, organach ścigania, wymiarze sprawiedliwości, formacjach utrzymania porządku publicznego lub bezpieczeństwa ludzi;
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • Komunikatywność i asertywność;
 • Język obcy: angielski na poziomie komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kserokopia prawa jazdy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 06.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • W ofercie prosimy podać dane kontaktowe - adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
 • Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą;
 • Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca. - oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 478 62 44  lub 68 45 48 464.

Przewidywany termin zatrudnienia styczeń 2024 r. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Zielona Góra

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego. Działamy na obszarze województwa lubuskiego, stanowiąc aparat pomocniczy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Siedziba główna Inspektoratu znajduję się w Zielonej Górze. Część północną województwa obsługuje natomiast Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim.

WIOŚ działa na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlegając nadzorowi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach przyznanych kompetencji kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, monitoruje i ocenia stan środowiska oraz przekazuje zebrane informacje do wiadomości publicznej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony