Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista z dziedziny ochrony powietrza, OZE

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WFOŚiGW w Gdańsku Numer referencyjny: ogłoszenie nr WFOŚ-119-I(3/2020) z dnia 12 lutego 2020r. Data publikacji: 12 lutego 2020 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (3-miesięczny okres próbny) Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)
Energia: Odnawialne źródła energii, Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

1. Wykonywanie ogółu czynności związanych z oceną, wdrażaniem, monitorowaniem i rozliczaniem przedsięwzięć inwestycyjnych, zgłaszanych do dofinansowania/ dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w tym w szczególności:
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie,
 • analiza i ocena efektywności ekologicznej przedsięwzięć objętych wnioskami,
 • analiza zasadności zgłoszonych przedsięwzięć pod kątem rozwiązań technicznych,
 • prowadzenie uzgodnień z beneficjentami w celu ustalenia danych do umowy oraz skompletowania dokumentów wymaganych do zawarcia umowy o dofinansowanie,
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji umowy,
 • weryfikacja złożonych druków Oświadczenia o przekazanie środków finansowych w ramach umowy, pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz poprawności merytorycznej, 
 • prowadzenie wizji lokalnych w miejscu realizacji projektu oraz kontrola prawidłowości realizacji zadań,
 • rozliczanie umów, w tym m.in. weryfikacja złożonych druków Rozliczenia do umowy, pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz poprawności merytorycznej.

2. Udział w wykonywaniu czynności i zobowiązań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych lub/i zagranicznych), w tym w szczególności w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

3. Doradztwo i informowanie  wnioskodawców i beneficjentów WFOŚiGW w Gdańsku o dostępnych źródłach finansowania (krajowych i zagranicznych) przedsięwzięć realizowanych w dziedzinie ochrony środowiska.

Wymagania

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (tyt. magistra inżyniera, inżyniera lub magistra) o specjalności związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska, preferowane wykształcenie w zakresie ochrony powietrza, efektywności energetycznej, energetyki, odnawialnych źródeł energii, 
 • co najmniej 3-letni staż pracy, w tym doświadczenie zawodowe związane z  realizacją przedsięwzięć
 • z zakresu ochrony środowiska, preferowane doświadczenie w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej,
 • wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • wiedza na temat efektywnych i odnawialnych technologii energetycznych,
 • wiedza na temat krajowych i zagranicznych źródeł finansowania przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka angielskiego – w stopniu co najmniej komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office).


Predyspozycje osobowe:

 •  rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 •  samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 •  kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 •  umiejętność pracy pod presją czasu,
 •  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 •  umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 •  gotowość do rozwoju zawodowego i pogłębiania wiedzy zawodowej,
 •  dyspozycyjność,
 •  wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza i doświadczenie z zakresu działania jednostek sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie zawodowe w realizacji projektów pro środowiskowych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej,

Oferujemy

 • stałe, stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • szkolenia
 • ciekawa praca

Inne informacje

Oferty należy składać w terminie do dnia 9 marca 2020r.

Wymagane dokumenty ich spis i wzory są udostępnione do pobrania na stronie WFOŚiGW  w Gdańsku
www.wfos.gdansk.pl

Informacje o pracodawcy

dofinansowanie przedsięwzięć z szeroko rozumianego obszaru ochrony środowiska

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony