Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Inspektor ds. kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Numer referencyjny: 84171 Data publikacji: 09 września 2021 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Dziale Inspekcji.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą celem sprawdzenia dotrzymywania warunków korzystania ze środowiska.
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujacych warunków korzystania ze środowiska celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości;
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowuje projekty decyzji administracyjnych celem przedłożenia do podpisu Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;
 • Analizuje, podejmuje działania i udziela odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje celem załatwienia zgłoszonych spraw;
 • Prowadzi bazy danych, rejestry i ewidencje celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych;
 • Prowadzi czynności celem ustalenia przyczyn powstawania oraz nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia i przywrócenia środowiska do stanu wymaganego;
 • Przygotowuje dane do planowania kontroli.

Warunki pracy:

Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, możliwość nietypowych godzin pracy  (dyżury), prowadzenie samochodu służbowego kat. B, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją. Praca z wykorzystaniem komputera.40-022 Katowice Konstantego Damrota 16 Katowice 42-200 Częstochowa ul. Rząsawska 24/28

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Obsługa komputera w środowisku Windows - pakiet Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego lub innego obowiązującego w UE;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • Umiejętność podejmowania działań w sytuacjach stresowych;

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego;
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B;

Termin składania dokumentów: 20.09.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Podaj nr telefonu i/lub adres poczty elektronicznej do kontaktu.


Złóż oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie    www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ".

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie śląskim.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska działa przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, będącego jednostką budżetową, obejmującą swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Wojewódzki Inspektorat samodzielnie realizuje budżet wojewódzkiego inspektoratu na podstawie przepisów odnoszących się do jednostek budżetowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony