Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ochrony środowiska ds. kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Numer referencyjny: Oferta pracy - nr ogłoszenia 42337 Data publikacji: 06 lutego 2019 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Liczba stanowisk pracy: 5) Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą celem sprawdzenia dotrzymywania warunków korzystania ze środowiska,
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujacych warunków korzystania ze środowiska celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowuje projekty decyzji administracyjnych celem przedłożenia do podpisu Wojewódzkiemu Inspektorowi,
 • Analizuje, podejmuje działania i udziela odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje celem załatwienia zgłoszonych spraw;
 • Prowadzi bazy danych, rejestry i ewidencje celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych;
 • Prowadzi czynności celem ustalenia przyczyn powstawania oraz nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia i przywrócenia środowiska do stanu wymaganego,
 • Przygotowuje dane celem planowania kontroli.

Warunki pracy:
 • Praca w terenie,
 • Częste wyjazdy służbowe,
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • Praca zmianowa,
 • Prowadzenie samochodu służbowego kat. B,
 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Praca z wykorzystaniem komputera,
 • Budynek siedziby jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (podjazd, winda).

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średniem
 • Ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Obsługa komputera w środowisku Windows - pakiet Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego,
 • Znajomość języka angielskiego lub innego obowiązującego w UE,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • Umiejętność podejmowania działań w sytuacjach stresowych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego;
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B;

Termin składania dokumentów: 16.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydatki/kandydaci proszone/proszeni są o podanie nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ". List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Proponowany mnożnik wynagrodzenia zasadniczego: 1 ,409. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 20 17 611 oraz na stronie www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ". Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie śląskim.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska działa przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, będącego jednostką budżetową, obejmującą swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Wojewódzki Inspektorat samodzielnie realizuje budżet wojewódzkiego inspektoratu na podstawie przepisów odnoszących się do jednostek budżetowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony