Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Inspektor w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Numer referencyjny: 118151 Data publikacji: 24 marca 2023 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą celem sprawdzenia dotrzymywania warunków korzystania ze środowiska, w tym w szczególności w kontekście zwalczania przestępczości środowiskowej;
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujacych warunków korzystania ze środowiska celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości;
 • Przygotowuje i przekazuje do Wydziału Prawnego WIOŚ dokumentację z przeprowadzonej kontroli, potwierdzającą stwierdzone naruszenia, w celu zastosowania wymaganych prawem środków administracyjnych lub wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych wraz ze wskazaniem propozycji w tym zakresie;
 • Realizuje zadania z zakresu zwalczania przestępczości środowiskowej we współpracy z organami ścigania;
 • Prowadzi bazy danych, rejestry i ewidencje celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych;
 • Przygotowuje odpowiedzi do interweniujących i organów administracji, prokuratur, sądów, policji, informujące o podejnowanych przez WIOŚ działaniach w związku z realizacją interwencji terenowych oraz realizowanych kontroli;

Warunki pracy:

Praca w terenie, prowadzenie samochodu służbowego kat. B, zagrożenie korupcją. Praca z wykorzystaniem komputera.


40-022 Katowice
Konstantego Damrota 16

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • Umiejętność podejmowania działań w sytuacjach stresowych
 • Doświadczenie w zwalczaniu przestępstw przeciwko środowisku
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,dyspozycyjność

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego;

Termin składania dokumentów: 07.04.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Podaj nr telefonu i/lub adres poczty elektronicznej do kontaktu.

Złóż oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ".

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie śląskim.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska działa przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, będącego jednostką budżetową, obejmującą swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Wojewódzki Inspektorat samodzielnie realizuje budżet wojewódzkiego inspektoratu na podstawie przepisów odnoszących się do jednostek budżetowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony