Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Radca prawny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Numer referencyjny: 130432 Data publikacji: 21 listopada 2023 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: radca prawny w Wydziale Prawnym.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Informuje kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz o stwierdzonych uchybieniach w działalności Inspektoratu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień w celu wyeliminowania uchybień i ich skutków,
 • Opiniuje pod względem formalno-prawnym decyzje i postanowienia sporządzane w Wojewódzkim Inspektoracie w celu zapewnienia ich poprawności,
 • Opiniuje pod względem formalno-prawnym umowy zawierane przez Wojewódzkiego Inspektora w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i zabezpieczenia interesów Inspektoratu,
 • Występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych oraz przed innym organami orzekającymi i ścigania w celu zabezpieczenia interesów Inspektoratu,
 • Opiniuje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, instrukcje i inne wewnętrzne akty normatywne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa,
 • Wydaje opinie i udziela porad prawnych, analizuje i wyjaśnia obowiązujący stan prawny i orzecznictwo w celu właściwej interpretacji przepisów prawa,
 • Sprawuje nadzór prawny nad egzekucją wierzytelności w celu zabezpieczenia interesów Inspektoratu,
 • Współdziała przy opracowywaniu wniosków do sądów i prokuratury oraz weryfikowaniu dokumentów przekazywanych do Głównego Inspektora jako organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w celu zapewnienia poprawności.

Warunki pracy:

Praca biurowa,praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz.40-022 Katowice Konstantego Damrota 16 Katowice

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej
 • Znajomość przepisów prawa ochrony środowiska,
 • Znajomość prawa administracyjnego;
 • Wpis na listę radców prawnych potwierdzony stosownym dokumentem,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 06.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Podaj nr telefonu i/lub adres poczty elektronicznej do kontaktu.


Złóż oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.gov.pl/web/wios-katowice w zakładce Praca - Regulamin naboru oraz wzory dokumentów.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/data osobistego dostarczenia oferty do urzędu) a w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu.


Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie śląskim.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska działa przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, będącego jednostką budżetową, obejmującą swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Wojewódzki Inspektorat samodzielnie realizuje budżet wojewódzkiego inspektoratu na podstawie przepisów odnoszących się do jednostek budżetowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony