Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Referent prawno-administracyjny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Numer referencyjny: 49062 Data publikacji: 11 czerwca 2019 Lokalizacja: Bielsko-Biała - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny w Wydziale Prawnym.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień,
 • przygotowywanie dokumentacji i pism przewodnich do instancji odwoławczych,
 • przygotowywanie dokumentacji do wniesienia skargi lub odpowiedzi na skargę do sądu administracyjnego,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych należności niepieniężnych,
 • stosowanie procedur udzielania ulg w spłacie zaległości z tytułu niezapłaconych kar,
 • prowadzenie postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji,
 • prowadzenie postępowań w sprawach dostępu do informacji publicznej

Warunki pracy:
 • Praca z wykorzystaniem komputera,
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
 • znajomość przepisów prawa wykroczeń i prawa karnego oraz innych przepisów prawa materialnego związanych z wykonywaniem zadań przez WIOŚ
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 22.06.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Kandydatki/Kandydaci proszone/proszeni są o podanie nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www. Katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ". List motywacyjny i oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Proponowany termin zatrudnienia 1 lipiec 2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 201 76 10. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 Bielsko-Biała Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej
43-316 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 117

Informacje o pracodawcy

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie śląskim.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska działa przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, będącego jednostką budżetową, obejmującą swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Wojewódzki Inspektorat samodzielnie realizuje budżet wojewódzkiego inspektoratu na podstawie przepisów odnoszących się do jednostek budżetowych.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony