Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Referent prawno-administracyjny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Numer referencyjny: 137592 Data publikacji: 14 maja 2024 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny w Wydziale Prawnym.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi postępowania administracyjne, w tym prowadzi rozprawy i przygotowywuje projekty decyzji i postanowień w celu realizacji ustawowych zadań Inspektoratu,
 • przygotowuje dokumenty i pisma przewodnie do instancji odwoławczych w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania odwoławczego i zażaleniowego,
 • przygotowuje dokumentację do wniesienia skargi i odpowiedzi na skargę do sądu administracyjnego, w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania sądowego,
 • prowadzi postępowania egzekucyjne należności niepieniężnych celu zabezpieczenia interesów Inspektoratu,
 • stosuje procedury udzielania ulg w spłacie zaległości z tytułu niezapłaconych kar w celu realizacji ustawowych zdań Inspektoratu,
 • prowadzi postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji w celu realizacji ustawowych zdań Inspektoratu,
 • prowadzi postępowania w sprawach dostępu do informacji publicznej i informacji o środowisku w celu zapewnienia realizacji przez Inspektorat obowiązku informacyjnego.

Warunki pracy:

Praca biurowa, praca z wykorzystaniem komputera.40-022 Katowice Konstantego Damrota 16 Katowice

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
 • Znajomość przepisów ordynacji podatkowej;
 • Znajomość przepisów prawa wykroczeń i prawa karnego oraz innych przepisów prawa materialnego związanych z wykonywaniem zadań przez WIOŚ.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 29.05.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Podaj nr telefonu i/lub adres poczty elektronicznej do kontaktu.


Złóż oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.gov.pl/web/wios-katowice w zakładce Praca - Regulamin naboru oraz wzory dokumentów.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/data osobistego dostarczenia oferty do urzędu) a w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu.


 

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie śląskim.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska działa przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, będącego jednostką budżetową, obejmującą swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Wojewódzki Inspektorat samodzielnie realizuje budżet wojewódzkiego inspektoratu na podstawie przepisów odnoszących się do jednostek budżetowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony