Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

Inspektor ds. przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Numer referencyjny: 111355 Data publikacji: 01 grudnia 2022 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP

Opis stanowiska

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor na Samodzielnym stanowisku pracy ds. przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przeprowadza kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pod kątem Ppoż. i BHP w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów Ppoż. i BHP.
 • Sporządza i przedstawia pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy.
 • Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroluje realizację tych wniosków w celu sporządzania dokumentów dot. wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą w celu weryfikacji warunków pracy i zapoznania z nimi osób objętych ryzykiem.
 • Bierze udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących wojewódzkiego inspektoratu albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłasza wnioski dotyczące uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji w celu zapewnienia prawidłowego działania w zakresie BHP i p.poż.
 • Nadzoruje i kontroluje właściwe zaopatrzenie pracowników w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i należyte ich wykorzystanie przez pracowników w celu zabezpieczenia pracownikom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy.
 • Bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż. oraz opracowuje szczegółowe instrukcje dotyczące bhp na poszczególnych stanowiskach pracy w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami BHP i Ppoż.
 • Informuje na bieżąco pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń oraz inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia i poczynania zmierzające do poprawy warunków bhp i ppoż. w komórkach organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy.

 

45-035 Opole ul. Nysy Łużyckiej 42

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbie BHP
 • Znajomość zagadnień z zakresu BHP i ppoż. oraz Kodeksu Pracy
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zapis w CV lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 12.12.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Ogłoszenie  - nr ……… ”
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą ich sporządzenia i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://wiosopole.bip.gov.pl/
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ https://wiosopole.bip.gov.pl/praca/procedura-naboru.html
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69
 • Ponadto informujemy, że możliwe jest również przesłanie ofert pracy poprzez platformę ePUAP, na adres skrytki ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: /4dweg163m4/skrytka  za pomocą pisma ogólnego do podmiotu publicznego z tytułem "Ogłoszenie nr …” załączając zdjęcia lub skany niezbędnych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń opatrzonych datą ich sporządzenia. Wszystkie dokumenty elektroniczne muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa opolskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Bydgoszczy. Na czele WIOŚ stoi Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu jest obszar województwa opolskiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony