Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Inspektor w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Numer referencyjny: 126205 Data publikacji: 30 sierpnia 2023 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, wykonuje czynności kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w celu sprawdzenia dotrzymywania obowiązków określonych w przepisach prawa i decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska;
 • Podejmuje czynności polegające na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc w celu udokumentowania działań operacyjnych z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku;
 • Współpracuje i współdziała z organami Inspekcji Ochrony Środowiska, administracją samorządową i rządową oraz organami ścigania i sądami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przepisów ochrony środowiska, w tym w zakresie dotyczącym przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku;
 • Wykonuje analizy niezbędne do ujawniania i przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku, w celu typowania możliwości występowania przestępstw środowiskowych w analizowanych podmiotach;
 • Realizuje działania prewencyjne w celu ograniczenia działalności przestępczej w zakresie korzystania ze środowiska
 • Przeprowadza kontrole pozaplanowe interwencyjne dotyczące gospodarki odpadami w celu przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku oraz zbieraniu dowodów ich popełnienia;
 • Uczestniczy w sporządzaniu przez Wydział Prawny wniosków o ukaranie za wykroczenia przeciwko środowisku oraz zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa kierowanych do organów ścigania w celu wyegzekwowania stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie przeciwdziałania oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu;
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne w tym również w miejscach trudnodostępnych, uczestniczenie w czynnościach kontrolnych interwencyjno-operacyjnych prowadzonych również w okresie całej doby);
 • Nietypowe godziny pracy (w tym możliwość dyżurów, praca zmianowa);
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenia naciskami grup przestępczych;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
 • Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe;
 • Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, polach.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach ścigania, wymiarze sprawiedliwości, organach administracji skarbowej i celnej;
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;
 • Dyspozycyjność;
 • Komunikatywność;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie: inżynierii środowiska, ochrony środowiska, inżynierii chemicznej, nauk leśnych, rolnictwa, nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk o ziemi i środowisku;
 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie B1.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopia ważnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;
 • Zapis w CV lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie B1;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 18.09.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Ogłoszenie  - nr ……… ”;
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą ich sporządzenia i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://www.gov.pl/web/wios-opole/oferty-pracy;
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ https://www.gov.pl/web/wios-opole/procedura-naboru;
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69;
 • Ponadto informujemy, że możliwe jest również przesłanie ofert pracy poprzez platformę ePUAP, na adres skrytki ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: /4dweg163m4/skrytka  za pomocą pisma ogólnego do podmiotu publicznego z tytułem "Ogłoszenie nr …” załączając zdjęcia lub skany niezbędnych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń opatrzonych datą ich sporządzenia. Wszystkie dokumenty elektroniczne muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa opolskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Bydgoszczy. Na czele WIOŚ stoi Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu jest obszar województwa opolskiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony