Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2023 29 listopada 2023

Referent w Wydziale Prawnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Numer referencyjny: 127694 Data publikacji: 27 września 2023 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje wnioski kierowane do WIOŚ w Opolu w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej w celu terminowej i zgodnej z prawem realizacji obowiązków ustawowych przez WIOŚ w Opolu;
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym w celu przymusowej realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym;
 • Wszczyna i prowadzi postępowania administracyjne, w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień administracyjnych, realizuje postępowania odwoławcze i skargowe od decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w celu zapewnienia terminowej realizacji zadań ustawowych przez WIOŚ w Opolu;
 • Przygotowuje wnioski do sądów o ukaranie oraz projekty zawiadomień do prokuratury w przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia przeciwko środowisku lub podejrzenia popełnienia przestępstwa w celu skutecznej realizacji zadań ustawowych przez WIOŚ w Opolu;
 • Uczestniczy w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań ustawowych przez WIOŚ w Opolu;
 • Informuje kierownictwo wojewódzkiego inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności wojewódzkiego inspektoratu oraz potencjalnych uchybieniach w działalności wojewódzkiego inspektoratu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień w celu terminowej i zgodnej z prawem realizacji obowiązków ustawowych przez WIOŚ w Opolu.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w siedzibie Urzędu;
 • Nietypowe godziny pracy (w tym możliwość dyżurów);
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe;
 • Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie;
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji, o Inspekcji Ochrony Środowiska, o dostępie do informacji publicznej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie;
 • Komunikatywność;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe wyższe prawnicze, administracyjne lub w zakresie ochrony środowiska;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji państwowej lub samorządowej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Przeszkolenie w zakresie egzekucji administracyjnej, udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Zapis w CV lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie egzekucji administracyjnej, udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 09.10.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Ogłoszenie - nr ……… ”;
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą ich sporządzenia i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://www.gov.pl/web/wios-opole/oferty-pracy;
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ https://www.gov.pl/web/wios-opole/procedura-naboru;
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69;
 • Ponadto informujemy, że możliwe jest również przesłanie ofert pracy poprzez platformę ePUAP, na adres skrytki ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: /4dweg163m4/skrytka  za pomocą pisma ogólnego do podmiotu publicznego z tytułem "Ogłoszenie nr …” załączając zdjęcia lub skany niezbędnych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń opatrzonych datą ich sporządzenia. Wszystkie dokumenty elektroniczne muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa opolskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Bydgoszczy. Na czele WIOŚ stoi Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu jest obszar województwa opolskiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony