Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Inspektor w Dziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Numer referencyjny: 130559 Data publikacji: 27 listopada 2023 Lokalizacja: Koszalin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli i wykonywanie pod nadzorem kontroli podmiotów korzystających ze środowiska;
 • Sporządzanie projektów nieskomplikowanych dokumentów oraz innych dokumentów tworzonych przez komórkę inspekcji;
 • Bieżące prowadzenie rejestrów z realizowanych zadań, w celu zapewnienia przełożonym i zewnętrznym organom kontrolnym nadzoru nad realizacją powierzonych zadań;
 • Współdziałanie z innymi pracownikami Inspekcji Ochrony Środowiska, a także z pracownikami innych służb kontrolnych, administracji rządowej oraz samorządowej;
 • Przygotowywanie niezbędnych danych dla opracowania informacji i sprawozdań z realizowanych zadań;
 • Uczestniczenie w działaniach związanych z zanieczyszczeniem środowiska, w celu dokonania analizy przyczyn i ograniczenia skutków w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze poważnej awarii.

Warunki pracy:

 • Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie;
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej);
 • Praca na wysokości powyżej 3 metrów;
 • Oświetlenie dzienne i sztuczne;
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • Prowadzenie samochodu służbowego;
 • Praca w zmiennym mikroklimacie;
 • Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym;
 • Praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności, oraz odporności na stres;
 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno–sanitarne na każdej kondygnacji;
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie o profilu związanym z ochroną środowiska, chemią, fizyką lub wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata w obszarze ochrony środowiska - w przypadku wykształcenia średniego;
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego;
 • Dyspozycyjność – możliwość pracy w systemie zmianowym, dyżury;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym;
 • Kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym lub oświadczenie o stopniu znajomości języka obcego.

Termin składania dokumentów: 04.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Wyniki naboru opublikowane bedą po zakończeniu procedury naboru w BIP KPRM, BIP WIOŚ w Szczecinie oraz w siedzibie urzędu;
 • CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zobowiązana do uczestniczenia w kursie przygotowującym do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 8e ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony