Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Referent prawny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Numer referencyjny: 126352 Data publikacji: 31 sierpnia 2023 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych (opracowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych);
 • Opracowywanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystapień do prokuratury w oparciu o przepisy ustawy Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia;
 • Występowanie o wszczęcie postepowania karnego lub karno - administracyjnego w stosunku do sprawców wykroczeń/przestępstw przeciwko środowisku;
 • Informowanie kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dziełalności Wojewódzkiego Inspektoratu oraz o uchybieniach w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

Warunki pracy:

 • Praca o charakterze administracyjno - biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej;
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzinyn dziennie;
 • Oświetlenie dzienne i sztuczne;
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z monitorem ekranowym, drukarkę, telefon, ksero;
 • Na stanowisku pracy wystepują zadania wymagajace umiejętności współpracy, odporności na stres i komunikatywności;
 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku;
 • W budynku znajduje się winda (brak podjazdów);
 • Urządzenia higieniczno - sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne;
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania karnego;
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • Znajomość ustawy o odpadach oraz innych przepisów ochrony środowiska;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej;
 • Studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska;
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniuprzepisówustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 siepnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych z zakresu ochrony środowiska;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B;
 • Kopia dokumentu potwierdzjącego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym lub oświadczenie o stopniu znajomości języka obcego.

Termin składania dokumentów: 29.09.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • CV i list motywacyjny muszą być opatrzone bieżącą datą i własoręcznym podpisem;
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu procedury naboru w BIP KPRM, BIP WIOŚ w Szczecinie oraz siedzibie urzędu.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony