Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Referent prawny

Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Numer referencyjny: 137995 Data publikacji: 22 maja 2024 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referent prawny Wydział Prawny.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych (opracowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych)
 • opracowanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystapień do prokuratury w oparciu o przepisy ustawy Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia
 • występowanie o wszczęcie postepowania karnego lub karno - administracyjnego w stosunku do sprawców wykroczeń / przestępstw przeciwko środowisku
 • informowanie kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dziełalności Wojewódzkiego Inspektoratu oraz o uchybieniach w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień

Warunki pracy:

  • praca o charakterze administracyjno - biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

  • obsługa komputera powyżej 4 godzinyn dziennie

  • oświetlenie dzienne i sztuczne

  • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z monitorem ekranowym, drukarkę, telefon, ksero

  • na stanowisku pracy wystepują zadania wymagajace umiejętności współpracy, odporności na stres i komunikatywności

  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku

  • w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)

  • urządzenia higieniczno - sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych70-502 Szczecin Wały Chrobrego 4 Szczecin

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania karnego
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy o odpadach oraz innych przepisów ochrony środowiska
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/ł współpracownikiem tych organów w rozumieniuprzepisówustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 siepnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych z zakresu ochrony środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii "B"
 • kopia dokumentu potwierdzjącego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym lub oświadczenie o stopniu znajomości języka obcego

Termin składania dokumentów: 21.06.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własoręcznym podpisem

  • wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu procedury naboru w BIP KPRM, BIP WIOŚ w Szczecinie oraz siedzibie urzędu

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony