Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ochrony środowiska ds. kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Numer referencyjny: Liczba stanowisk pracy: 4 Data publikacji: 04 lutego 2019 Lokalizacja: Legnica - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji Delegatury w Legnicy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli i wykonywanie pod nadzorem kontroli podmiotów korzystających ze środowiska,
 • Sporządzanie projektów nieskomplikowanych dokumentów pokontrolnych oraz innych dokumentów tworzonych przez komórkę inspekcji,
 • Ewidencjonowanie wyników kontroli oraz wydanych dokumentów w prowadzonych rejestrach i bazach danych,
 • Współuczestniczenie w rozpoznawaniu wniosków o interwencje z zakresu ochrony środowiska wpływających do komórki inspekcji.

Warunki pracy:
 • Praca w terenie,
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w tym: wizytacje instalacji produkcyjnych o różnym charakterze (również w miejscach trudno dostępnych), oględziny oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, pobieranie prób (np. wody z mostu lub brzegu),
 • Nietypowe godziny pracy (dyżury, w określonych przypadkach konieczność pracy w godzinach nadliczbowych),
 • Zagrożenie korupcją,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), kontakt z urzędami obsługującymi inne organy ochrony środowiska oraz z organami ścigania, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
 • Narzędzia pracy: urządzenia pomiarowe, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe,
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • Bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane w budynku II-piętrowym (3 kondygnacje), brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie o profilu związanym z ochroną środowiska, chemią lub fizyką,
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe o profilu związanym z ochroną środowiska, chemią lub fizyką,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów: 01.03.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Postępowanie kwalifikacyjne w ramach naboru może składać się maksymalnie z 3 etapów:
weryfikacji ofert pod względem formalnym,
sprawdzianu pisemnego albo oceny ofert pod względem merytorycznym,
rozmowy kwalifikacyjnej.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu).
Wszystkie oferty złożone w toku naboru, za wyjątkiem oferty wybranego i zatrudnionego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór nr 42158".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (76) 854-14-00 lub (71) 327-30-08 lub osobiście w siedzibie Delegatury w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej 10/12.
Przewidywany termin zatrudnienia: marzec albo kwiecień 2019 r.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony