Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wyższy Urząd Górniczy Numer referencyjny: 130956 Data publikacji: 01 grudnia 2023 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Ryzyko: Zagrożenia technologiczne, awarie przemysłowe, Zarządzanie bezpieczeństwem, ryzyko zawodowe

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje zadania Prezesa WUG (jako organu pierwszej instancji), w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem i likwidacją zakładów górniczych albo zakładów, w odniesieniu do administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w tym projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych, dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców, właścicieli lub użytkowników obiektów budowlanych zakładu górniczego/zakładu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 • W odniesieniu do obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych: a) Prowadzi postępowania administracyjne, w tym rozpatruje złożone wnioski, przygotowuje projekty postanowień, decyzji, w sprawach wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę; b) Prowadzi postępowania administracyjne, w tym rozpatruje złożone zgłoszenia, przygotowuje projekty postanowień, zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, decyzji o wniesieniu sprzeciwu, w sprawach zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę; c) W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych, w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane, współpracuje z innymi organami (w tym m.in.: lokalnymi organami administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego, lokalnymi organami administracji samorządowej, konserwatorami zabytków szczebla miejskiego i wojewódzkiego). d) Prowadzi rejestr wniosków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę; e) Prowadzi inne postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane; w celu realizacji zadań Prezes WUG, jako organu nadzoru górniczego pierwszej instancji, z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej;
 • W odniesieniu do obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych: a) Prowadzi postępowania administracyjne, w tym rozpatruje złożone zawiadomienia, przygotowuje projekty postanowień, w sprawach zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę; b) Rejestruje dzienniki budowy dla robót budowlanych, na które wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę; c) Prowadzi rejestr wydanych dzienników budowy dla robót budowlanych, na które wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę; d) Prowadzi postępowania administracyjne, w tym rozpatruje złożone zawiadomienia, przygotowuje projekty postanowień, zaświadczeń o braku sprzeciwu do zgłoszenia - w sprawach zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, na które wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę, a które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego; e) Prowadzi postępowania administracyjne, w tym rozpatruje złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przygotowuje projekty postanowień, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - w sprawach zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, na które wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, montaż, remont, rozbiórkę, a które wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego f) Przeprowadza kontrolę obowiązkową obiektu budowlanego po zakończeniu robót budowlanych, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; g) Prowadzi ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych; h) Prowadzi inne postępowania w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. w celu realizacji zadań Prezes WUG, jako organu nadzoru górniczego pierwszej instancji, z zakresu nadzoru budowlanego;
 • Współuczestniczy w opracowywaniu planu pracy, planów i programów kontroli, sprawozdań oraz prowadzi statystyki i odpowiednie ewidencje w zakresie swojej specjalności w celu dokumentowania działalności departamentu, a także realizacji zadań organu administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego;
 • Przygotowuje założenia do aktów prawnych oraz opiniuje pod względem merytorycznym projekty aktów prawnych i norm technicznych, w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w tym projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego w celu wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych;
 • Uczestniczy w badaniach prowadzonych przez zespoły i komisje powoływane przez Prezesa WUG w celu ustalenia stanu faktycznego i przyczyn wypadków, awarii i katastrof budowlanych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego.

Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:

 • Praca w terenie;
 • Szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie);
 • Narażenie na podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych;
 • Narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą;
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
 • Częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.

Sposób wykonywania zadań:

 • Pokonywanie pieszo znacznych odległości, po drabinach, schodach;
 • Przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach;
 • Przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub w miejscach bez oświetlenia;
 • Częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych;
 • Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego.

W budynku znajdują się miedzy innymi: udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących – kontrastowe oznakowania, beacon systemu YourWay, oznakowania pomieszczeń z możliwością głosowego odczytu, dla osób mających problemy ze słuchem - przenośna pętla indukcyjna, można również skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online.

Wejście do budynku oraz komunikacja pomiędzy kondygnacjami, odbywa się wyłącznie po schodach, brak udogodnień dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub architektury;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy przy projektowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi, w tym co najmniej 1 rok praktyki w ruchu zakładu górniczego lub jako pracownik inspekcyjno-techniczny w organach nadzoru górniczego;
 • Uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego;
 • Znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego;
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Znajomość ustawy o ochronie środowiska;
 • Ogólna znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Ogólna znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Microsoft Word, Excel i Power Point;
 • Skuteczna komunikacja;
 • Myślenie analityczne;
 • Asertywność;
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe - studia podyplomowe w zakresie administracji;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego;
 • Stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalności budowlanej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalności budowlanej.

Termin składania dokumentów: 29.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wyższy Urząd Górniczy

Centralny urząd administracji rządowej, nadzorowany przez Ministra Energii. Jest jednym z dwóch urzędów centralnych mających swoją siedzibę poza Warszawą. Urzędem kieruje prezes, którego powołuje i odwołuje premier.

Głównym zadaniem Wyższego Urzędu Górniczego oraz podległych mu okręgowych urzędów górniczych jest nadzór i kontrola zakładów górniczych w Polsce w celu ochrony życia i zdrowia górników, ochrony środowiska na terenach eksploatacji górniczej, a także rekultywacji gruntów pogórniczych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony