Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Młodszy inspektor zakładów górniczych ds. ekologii - ochrony środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wyższy Urząd Górniczy Numer referencyjny: 130833 Data publikacji: 29 listopada 2023 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Planowanie przestrzenne: Tereny poprzemysłowe, rewitalizacja, rekultywacja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami;
 • Analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie;
 • Współdziała z innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, w celu przygotowania projektu stanowiska dyrektora Urzędu w tym zakresie;
 • Prowadzi sprawy związane z udostępnianiem danych i materiałów dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie, w celu realizacji zadań dyrektora Urzędu tym zakresie;
 • Opracowuje, w rocznym horyzoncie czasowy, projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ich ewidencję , w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.

Charakter stanowiska związany jest z przeprowadzaniem kontroli zakładów górniczych:

 • Praca częściowo w terenie;
 • Kontakt z klientem;
 • Szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność);
 • Narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą.

Sposób wykonywania zadań:

 • Pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach;
 • Przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach;
 • Podróże do zakładów górniczych i rejonów objętych kontrolą, które mogą być nieprzystosowane dla osób ze niepełnosprawnością narządów ruchu.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe o profilu: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kształtowania środowiska, geologii, biologii
  lub chemii;
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów;
 • Znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa;
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi;
 • Znajomość Prawa ochrony środowiska i przepisów ochrony środowiska w zakresie zadań realizowanych przez Urząd;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Skuteczna komunikacja, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kształtowania środowiska, geologii, biologii lub chemii.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 05.01.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. 

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wyższy Urząd Górniczy

Centralny urząd administracji rządowej, nadzorowany przez Ministra Energii. Jest jednym z dwóch urzędów centralnych mających swoją siedzibę poza Warszawą. Urzędem kieruje prezes, którego powołuje i odwołuje premier.

Głównym zadaniem Wyższego Urzędu Górniczego oraz podległych mu okręgowych urzędów górniczych jest nadzór i kontrola zakładów górniczych w Polsce w celu ochrony życia i zdrowia górników, ochrony środowiska na terenach eksploatacji górniczej, a także rekultywacji gruntów pogórniczych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony