Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Specjalista w Departamencie Górnictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wyższy Urząd Górniczy Numer referencyjny: 98682 Data publikacji: 16 maja 2022 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Przemysł i inżynieria: Górnictwo i geologia inżynierska

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Górnictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sprawuje nadzór nad merytoryczną działalnością urzędów górniczych, a także wykonuje zadania Prezesa WUG w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli w zakładach górniczych, w celu odniesienia się do rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń: sejsmicznego, tąpaniami i zawałowego w podziemnych zakładach górniczych oraz zagrożenia sejsmicznego w odkrywkowych zakładach górniczych, analizy zjawisk dynamicznych wywołanych działalnością górniczą, prowadzenia robót górniczych w zakresie dotyczącym obudowy i kierowania stropem w podziemnych zakładach górniczych, prowadzenia wierceń związanych z profilaktyką tąpaniową, stosowania w podziemnych zakładach górniczych materiałów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także prowadzenia badań geofizycznych w zakładach górniczych
 • Rozpatruje wnioski w sprawach związanych z udzielaniem zgody na odstąpienia od wymagań określonych przepisów, przyznawaniem uprawnień rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie zajmowanego stanowiska oraz rozpatruje, w zakresie merytorycznym, skargi, wnioski, interwencje i listy, dotyczące działalności przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, w celu przygotowania projektów rozstrzygnięć administracyjnych dla Prezesa WUG
 • Dokonuje kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa związanego z ruchem zakładu górniczego i stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie w zakresie dotyczącym zajmowanego stanowiska, w celu zapewnienia kierunków działań Departamentu, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa powszechnego
 • Koordynuje zadania realizowane przez pracowników urzędów górniczych w zakresie pozyskiwania danych w celu opracowania specjalistycznych informacji, analiz i raportów dla kierownictwa WUG oraz Dyrektora Departamentu, wynikających z bieżących poleceń, związanych z zajmowanym stanowiskiem – w celu efektywnego wykonywania zadań wynikających z planu pracy i poleceń przełożonych
 • Przygotowuje założenia do aktów prawnych oraz opiniuje, w zakresie merytorycznym, projekty aktów prawnych i norm technicznych w celu wypracowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie dotyczącym zajmowanego stanowiska
 • Bierze udział w badaniach w celu ustalenia stanów faktycznych i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków zaistniałych w ruchu zakładu górniczego
 • Sprawuje nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczych w zakładach górniczych w celu zapewnienia prawidłowości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami działań prowadzonych podczas tych akcji

40-055 Katowice ul. Ks.J. Poniatowskiego 31

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie górnictwa podziemnego
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geofizycznej lub jako pracownik jednostki naukowo-badawczej wykonujący zadania z zakresu badań geofizycznych lub zwalczania i monitorowania zagrożenia tąpaniami i sejsmicznego lub jako pracownik inspekcyjno-techniczny w organach nadzoru górniczego
 • Stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geofizycznej w podziemnych zakładach górniczych
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy, w szczególności rozporządzeń w sprawie: szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, ratownictwa górniczego
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz zasad postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Office (Word, Excel, Power Point)
 • Skuteczna komunikacja
 • Analityczne myślenie
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie górnictwa podziemnego lub geofizyki

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 27.05.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Wyższy Urząd Górniczy

Centralny urząd administracji rządowej, nadzorowany przez Ministra Energii. Jest jednym z dwóch urzędów centralnych mających swoją siedzibę poza Warszawą. Urzędem kieruje prezes, którego powołuje i odwołuje premier.

Głównym zadaniem Wyższego Urzędu Górniczego oraz podległych mu okręgowych urzędów górniczych jest nadzór i kontrola zakładów górniczych w Polsce w celu ochrony życia i zdrowia górników, ochrony środowiska na terenach eksploatacji górniczej, a także rekultywacji gruntów pogórniczych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony