Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
04.03.2021 04 marca 2021

Główny specjalista w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Numer referencyjny: 73317 Data publikacji: 19 stycznia 2021 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej.
Wymiar etatu: 0,5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji na terenach zamkniętych służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz na obszarach kolejowych i zamkniętych terenach kolejowych.
 • Prowadzi sprawy w celu przyjęcia zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji na terenach zamkniętych służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz na obszarach kolejowych i zamkniętych terenach kolejowych.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie usuwania pomników propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.
 • Udziela odpowiedzi z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych dla inwestycji na terenach zamkniętych służących obronności i bezpieczeństwu Państwa oraz na obszarach kolejowych i zamkniętych terenach kolejowych.
 • Udziela odpowiedzi z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych oraz odpowiedzi na skargi.
 • Przygotowuje odpowiedzi na odwołania w celu przekazania sprawy wraz z aktami do rozpatrzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Przekazuje odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Warunki pracy:
 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)
 • Sporadyczne wyjazdy zazwyczaj pojazdami służbowymi

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze budownictwa
 • Znajomość przepisów z zakresu ustaw: Prawa budowlanego, KPA, o dostępie do informacji niejawnych, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, o drogach publicznych, o obszarach morskich, o transporcie kolejowym
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne albo zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne
 • Komunikatywność, umiejętność logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe budowlane lub pokrewne albo prawnicze
 • Posiadanie uprawnień budowlanych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu wraz z np. opisami stanowisk pracy, zakresami czynności, kopiami referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne albo oświadczenie wyrażające zgodę na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia uprawnień budowlanych

Termin składania dokumentów: 31.01.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Praca na zastępstwo na okres około 6 miesięcy (ewentualnie może ulec wydłużeniu).

REKRUTACJA:
1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem.
Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem
Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony