Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Inspektor na wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP oraz ochrony ppoż

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Numer referencyjny: 121174 Data publikacji: 22 maja 2023 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • Organizuje i prowadza szkolenia wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników z zakresu BHP;
 • Rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy w skali Urzędu i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowuje wnioski w tym zakresie;
 • Uczestniczy w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ZUW i w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunki pracy:

 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, praca wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej;
 • Na stanowisku występują: wyjazdy służbowe, z uwagi na charakter zadań może wystąpić konieczność przebywania na terenie urzędu poza godzinami pracy, a także poza urzędem w związku z udziałem w kontrolach oraz oględzinami miejsc zdarzeń/wypadków;
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • Oświetlenie dzienne i sztuczne;
 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbie BHP;
 • Znajomość ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu BHP i ppoż;
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie BHP;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie BHP;
 • Doświadczenie związane z przeprowadzaniem szkoleń;
 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • dokument potwierdzający posiadanie doświadczenie związane z przeprowadzaniem szkoleń.

Termin składania dokumentów: 12.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata

 • Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane;
 • Oferty należy składać w zaklejonych kopertach;
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone  w niniejszym ogłoszeniu.

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu

 • Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;
 • Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub                    e-mailem;
 • Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie;
 • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna

 • Kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia;
 • Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony