Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.09.2023 21 września 2023

Inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Numer referencyjny: 113636 Data publikacji: 11 stycznia 2023 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Architektura krajobrazu, zieleń miejska
Budownictwo i architektura: Instalacje, eksploatacja budynków

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Opracowuje projekty decyzji administracyjnych o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację pozostałych inwestycji infrastrukturalnych (np. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, o pozwoleniu na budowę linii kolejowej oraz sieci szerokopasmowych, strategicznych sieci i budowli przeciwpowodziowych).
 • Opracowuje projekty decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Przyjmuje zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Przygotowuje odpowiedzi na pytania z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych.
 • Przygotowuje akta spraw w celu przekazania wraz z odwołaniem do rozpatrzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i właściwego ministra
 • Przygotowuje projekty decyzji o pozwoleniu na użytkowanie terminalu w zakresie kompetencji wojewody wynikających ze „specustaw”.

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze budownictwa
 • Znajomość przepisów: Prawa budowlanego, KPA, ustawy o służbie cywilnej, specustaw: o gazoporcie, drogowej, kolejowej, lotniskowej, przeciwpowodziowej, energetyki jądrowej i sieci szerokopasmowych, ustawy o obszarach morskich
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe architektoniczne, budowlane, prawnicze
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu wraz z np. opisami stanowisk pracy, zakresami czynności, kopiami referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia uprawnień budowlanych

Termin składania dokumentów: 27.01.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

REKRUTACJA:

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu.

Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem.

Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna.

Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem.

Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony