Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy inspektor ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Numer referencyjny: oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 33 Data publikacji: 13 marca 2019 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Kontroli.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczenie w zewnętrznych kontrolach (planowych i doraźnych) w nadzorowanych lub podległych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu podmiotach,
 • Udział w kontrolach wewnętrznych (planowych i doraźnych) w wydziałach i biurach ZUW,
 • Weryfikowanie terminowości i sposobu wykorzystania przekazanych kontrolowanym jednostkom zaleceń, wniosków i uwag zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
 • Opracowywanie zestawień i analiz dotyczących czynności kontrolnych.

Warunki pracy:
 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów),
 • Jedno oraz kilkudniowe wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym,
 • Warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze kontroli,
 • Znajomość ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Prawo przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • Samodzielność,
 • odporność na stres.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 25.03.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2 500 zł.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. test wiedzy
3. rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzenie umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych- word, excel
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów postępowania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 495.

Informacje o pracodawcy

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony