Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2021 05 grudnia 2021

Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Numer referencyjny: 86270 Data publikacji: 20 października 2021 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Planowanie przestrzenne: Architektura krajobrazu, zieleń miejska

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu rozpatrzenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 • Przygotowuje dokumentację budowlaną i przekazuje ją do uzgodnienia do innych organów.
 • Udziela odpowiedzi z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych oraz odpowiedzi na skargi.
 • Przygotowuje akta sprawy w celu przekazania wraz z odwołaniem do rozpatrzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i właściwego ministra.

Warunki pracy: Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie. Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów). Sporadyczne wyjazdy zazwyczaj pojazdami służbowymi.

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze budownictwa
 • Znajomość przepisów z zakresu: Prawa budowlanego, KPA, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, dróg, obszarów morskich, transportu kolejowego
 • Umiejętność pracy w obszarze pakietu Office
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe architektoniczne, budowlane lub pokrewne
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Znajomość przepisów z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu wraz z np. opisami stanowisk pracy, zakresami czynności, kopiami referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia uprawnień budowlanych

Termin składania dokumentów: 02.11.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

 

Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony