Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
01.12.2020 01 grudnia 2020

Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód
Arcadis

Zespół Hydrogeologii Arcadis specjalizuje się w wykonywaniu: dokumentacji i prac hydrogeologicznych, operatów wodnoprawnych, dokumentacji zasobów eksploatacyjnych ujęć, regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych dla oceny zasobów dyspozycyjnych obszarów bilansowych, a także w wyznaczaniu stref ochronnych dla ujęć i zbiorników wód podziemnych, analiz modelowych, prac monitoringowych, kartograficznych oraz wykonywaniu opracowań w hydrogeologii inżynierskiej.

Sprawdź, czy jesteś zobowiązany przeprowadzić analizę ryzyka

Zgodnie z nowym Prawem Wodnym (z dnia 20 lipca 2017 r.), Właściciel (Użytkownik) ujęcia wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz praktycznie każdy właściciel ujęcia wody dostarczający do 10 m3/d lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób zobowiązany jest przeprowadzić analizę ryzyka własnego ujęcia, jeżeli woda dostarczana jest na cele spożycia przez ludzi.

1. Analiza ma uzasadniać ewentualną potrzebę ustanowienia strefy ochronnej, obejmującej nie tylko teren ochrony bezpośredniej (której wyznaczenie ustawodawca powierzył Wodom Polskim), ale i pośredniej, obejmującej obszar znacznie większy, w zależności od warunków hydrogeologicznych wokół ujęcia.

2. Musi pokazywać, które czynniki mogą negatywnie wpływać na jakość wody w tym ujęciu i jakie są możliwe zagrożenia dla zdrowia korzystających z wody z tego ujęcia.

3. Jest podstawą do określenia zasadności ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej i przekazuje się ją wojewodzie.

4.Zgodnie z art. 551 ustawy Prawo Wodne na właścicielu ujęcia spoczywa konieczność przeprowadzenia takiej analizy dla ujęcia wody do 1 stycznia 2021 roku i przygotowanie wniosku o ustanowienie strefy ochronnej dla terenu ochrony pośredniej.

Kompleksowa obsługa klienta

Ze względu na brak wytycznych odnośnie niezbędnego zakresu prac dla analizy ryzyka, naszym klientom oferujemy sporządzenie w/w analiz o charakterze eksperckim. Bazujemy na analizie wielokryterialnej różnych czynników hydrogeologicznych, takich jak: miąższość nadkładu izolującego, głębokość występowania pierwszego poziomu wodonośnego, przepuszczalność utworów przypowierzchniowych czy czas migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu do warstwy wodonośnej. Dane te gromadzimy bazując na istniejącej dokumentacji hydrogeologicznej oraz dostępnych materiałów hydrogeologicznych o charakterze regionalnym. W przypadku braku właściwej dokumentacji hydrogeologicznej, jesteśmy gotowi do opracowania stosownego dodatku do dokumentacji, wraz z jego zatwierdzeniem.

Oferujemy kompleksowe podejście, z uwzględnieniem opracowania wniosku do wojewody o utworzenie strefy ochrony ujęcia, z charakterystyką techniczną ujęcia wody oraz propozycją nakazów, zakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej, wraz z uzasadnieniem.

Arcadis

Arcadis jest globalną firmą projektowo-doradczą dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych. Poprzez umiejętne zastosowanie wiedzy i usług z zakresu projektowania, konsultingu, inżynierii oraz zarządzania projektami, dostarczamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty obejmujące cały cykl życia obiektów. Arcadis to 27 000 specjalistów obecnych w ponad 70 krajach, którzy generują roczny dochód w wysokości 3,3 miliardów euro. Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem UN-Habitat, przyczyniając się do podniesienia jakości życia w dynamicznie rozwijających się miastach na całym świecie. [ Strona internetowa ]

Arcadis proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « Gospodarka wodno-kanalizacyjna »
▲  Do góry strony