Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2021 15 czerwca 2021

Termiczne przekształcanie odpadów - kompleksowa obsługa
Veolia Polska

Klientom samorządowym, posiadającym do zagospodarowania pre-RDF (np. poprzez spółki komunalne) oraz jednocześnie zarządzającym miejskimi sieciami ciepłowniczymi, Veolia proponuje rozwiązanie polegające na świadczeniu usługi termicznego przekształcania frakcji pre-RDF oraz produkcji ciepła na rzecz miejskiego systemu ciepłowniczego. Veolia zatem nie kupuje frakcji odpadów oraz nie sprzedaje ciepła, lecz świadczy usługę „przekształcania termicznego” frakcji dostarczonej przez partnera samorządowego, który jednocześnie odbiera ciepło wytworzone przez Veolię. Firma jest wynagradzana za samą usługę termicznego przekształcania, nie zaś za odbiór frakcji odpadów i wytwarzanie ciepła. Oferowana przez firmę Veolia w formule PPP usługa termicznego przekształcania frakcji pre-RDF, prowadzona jest w oparciu o ciepłownię zaprojektowaną, sfinansowaną i wybudowaną oraz będącą własnością Veolii.

Współpraca z Veolią pozwala na dokonanie podziału podstawowego ryzyka związanego z gospodarką odpadami komunalnymi.

Veolia odpowiada za:

  • świadczenie dla partnera samorządowego usługi termicznego przekształcania paliwa alternatywnego pre-RDF za określoną w ramach procedury przetargowej cenę oraz ścieżkę indeksacyjną tej ceny;
  • zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie, oraz operowanie instalacją;
  • ryzyko technologiczne;
  • gwarancję ilości przetworzonego paliwa, lub gwarancja dostępności instalacji;
  • gwarancję produkcji wolumenu ciepła powstałego podczas termicznego przekształcania paliwa alternatywnego;
  • zapewnienie finansowania.
Partner samorządowy odpowiada za:
  • wniesienie do partnerstwa dotacji ze środków POIiŚ (obniżenie opłaty, prawo Partnera samorządowego, nie obowiązek);
  • dostawę określonego wolumenu paliwa alternatywnego;
  • zapłatę ceny za świadczoną przez Partnera prywatnego usługę termicznego przekształcania każdej tony frakcji, lub zapłatę opłaty za dostępność instalacji do świadczenia takiej usługi;
  • zapewnienie odbioru ciepła z instalacji.
W proponowanym systemie partner samorządowy może wnieść do partnerstwa dotacje ze środków POIiŚ (prawo, nie obowiązek), co skutkuje obniżeniem kosztów usługi termicznego przekształcania. Równocześnie partner samorządowy zapewnia określony wolumen frakcji pre-RDF oraz gwarantuje odbiór ciepła z instalacji (przychód z produkcji ciepła należy w całości do pomiotu publicznego).

Veolia Polska

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów, stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4300 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 83 miastach, w 43 zarządza sieciami ciepłowniczymi. [ Strona internetowa ]

Veolia Polska proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « Odpady i czystość »
▲  Do góry strony