Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.09.2021 16 września 2021

Zmiany w ustawie o OOŚ

   Powrót       22 kwietnia 2021       Planowanie przestrzenne   

Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zwiększa się zakres partycypacji społecznej w procesie inwestycyjnym. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj: Senacka komisja za poprawkami do ustawy OOŚ

Dostosowanie do unijnych przepisów

Głównym celem ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej – art. 11 ust. 1 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywy EIA).

Nowelizacja wprowadza przepisy zapewniające tzw. „zainteresowanej społeczności”, tj. organizacjom ekologicznym oraz stronom postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwość kontynuacji ich udziału lub włączenia się do procesu inwestycyjnego w zakresie, w jakim dotyczy on ustalania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których przeprowadzano ocenę oddziaływania na środowisko, takich jak np. budowa autostrad, lotnisk użytku publicznego czy instalacji do przetwarzania odpadów. W tym celu ustawa nadaje dodatkowe uprawnienia stronom postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz organizacjom ekologicznym.

1. Najważniejsze rozwiązania prawne dotyczące etapu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • wprowadzenie obowiązku udostępniania treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na stronach Biuletynu Informacji Publicznej;
  • wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji przez organ odwoławczy oraz możliwość zaskarżenia do sądu postanowienia wydanego w tym zakresie;
  • wprowadzenie szczególnej podstawy do wystąpienia przed sądem z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej, który powinien być rozpatrzony przez sąd w terminie 30 dni;
  • wprowadzenie konieczności zawieszenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na inwestycję w przypadku wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez sąd administracyjny.

2. Najważniejsze rozwiązania prawne dotyczące etapu wydawania zezwolenia na inwestycję:

  • zapewnienie zainteresowanej społeczności możliwości wniesienia odwołania od zezwolenia na inwestycję w zakresie jego niezgodności z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, a także określenie warunków formalnych dotyczących odwołania;
  • zapewnienie zainteresowanej społeczności możliwości wniesienia skargi do sądu na zezwolenie na inwestycję w zakresie jego niezgodności z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, a także określenie warunków formalnych skargi;
  • wprowadzenie obowiązku udostępniania treści decyzji inwestycyjnych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, a także określenie terminu, w jakim zainteresowanej społeczności przysługiwać będzie od niej odwołanie oraz skarga do sądu administracyjnego;
  • wprowadzenie szczególnej podstawy do wnioskowania przed sądem o wstrzymanie wykonania zezwolenia na inwestycję;
  • ustawa nowelizująca wprowadza także stosowne zmiany w ustawach regulujących proces inwestycyjny, po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, m.in. takich jak: ustawa Prawo budowlane, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych czy ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
  • ustawa nowelizująca znosi dotychczasowe ograniczenia dla sądu administracyjnego w zakresie możliwości uchylenia zezwolenia na inwestycję, a także ograniczenia w zakresie stwierdzania nieważności takiego zezwolenia, przy czym zniesienie ograniczeń dotyczy przypadku niezgodności zezwolenia na inwestycję z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Przepisy przejściowe przewidują, że wprowadzone regulacje dotyczyć będą także – co do zasady – postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Nowe regulacje umożliwiają również skarżenie zezwoleń na inwestycję wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, które nie stały się ostateczne lub prawomocne.

Ustawa nowelizująca przewiduje, że nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: GDOŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Copernicus: tegoroczne lato w Europie było rekordowo ciepłe (08 września 2021)Wody Polskie zaskarżyły do sądu decyzję MKiŚ ws. Siarzewa (07 września 2021)Plan strategiczny dla rolnictwa. Trwają konsultacje (03 września 2021)Czy Program FEnIKS – w zaproponowanym kształcie - stanie się trampoliną do zielonej transformacji? (29 lipca 2021)UNESCO nie umieści Wielkiej Rafy Koralowej na liście obiektów zagrożonych (26 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony