Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

NFOŚiGW wsparł ochronę środowiska rekordową kwotą

W 2014 r. NFOŚiGW, realizując swoje cele wspierania przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wypłacił najwyższą kwotę w 25-letniej historii swojej działalności – ponad 5,89 mld zł., tj. o 322 mln zł więcej niż w 2013 r.

   Powrót       04 maja 2015       Zrównoważony rozwój   

Na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano 3,5 mld zł, tj. 59 proc. z ogólnej puli środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki europejskie w dyspozycji Funduszu to Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy.

Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierały w 2014 r. realizację licznych przedsięwzięć związanych m.in. z gospodarką wodną (w tym ochrona wód), z gospodarką odpadami, rekultywacją składowisk, ponadto przedsięwzięć pośrednio i bezpośrednio wpływających na jakość powietrza (w tym związanych z OZE). Fundusz finansował także działania mające na celu ochronę różnorodności biologicznej, a także podnoszące poziom świadomości ekologicznej.

Wzrost produkcji energii z OZE o 1,14 mWh/rok

Dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Narodowy Fundusz zbudowano w minionym roku 1 tys. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podpisano umowy na budowę kolejnych 1,3 tys. Wykonano też 8,5 tys. podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji.

Podpisano także umowy, które będą skutkowały zwiększeniem produkcji energii odnawialnej o 1,14 mln MWh/rok, co stanowi 0,13 proc. rocznego zużycia energii pierwotnej w Polsce w 2013 r. W latach 2010-2014 zakupiono i zamontowano dzięki środkom z Funduszu kolektory słoneczne o powierzchni 484 tys. mkw. (w samym 2014 roku było to odpowiednio 105 tys. mkw.), co stanowi blisko 33 proc. łącznej powierzchni kolektorów słonecznych zainstalowanych w Polsce na koniec 2013 r.

1,5 mln osób lepiej chronionych przed powodzią

Realizowane przez Narodowy Fundusz umowy na budowę, przebudowę i odbudowę obiektów gospodarki wodnej (w tym zbiorników, stopni wodnych, jazów, śluz, kanałów) zwiększą w przyszłości ochronę przed powodzią 1,45 mln osób.

Umowy podpisane w ramach programu służącemu likwidacji niskiej emisji „Kawka” pozwolą na wymianę 19 tys. lokalnych węglowych źródeł ciepła. Z kolei planowany efekt w zakresie zmniejszenia lub uniknięcia emisji CO2 wyniesie 1 647 tys. ton/rok.

Unieszkodliwiono 87 tys. ton azbestu

Ograniczenie masy składowanych odpadów o 912 tys. ton/rok będzie możliwe dzięki wspieranym przez NFOŚiGW przedsięwzięciom związanym m.in. z rozwojem systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i z tworzeniem sieci instalacji gospodarowania odpadami. Wsparcie to pozwoliło również na przyjęcie do stacji demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów o łącznej masie 395 tys. ton. Z kolei w wyniku współpracy Narodowego Funduszu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej unieszkodliwiono 87 tys. ton azbestu.

Zwiększono poziom ochrony 140 zagrożonych gatunków

Jeśli chodzi o ochronę przyrody, zakończono realizację projektów skutkujących przywróceniem lub zapewnieniem właściwego stanu ekosystemów przyrodniczych na powierzchni 235 tys. ha, realizując 92 projekty m.in. na terenie 20 parków narodowych. Zwiększono poziom ochrony 140 gatunków zawartych w czerwonej księdze gatunków zagrożonych, w tym żubra, orlika grubodziobego, głuszca, cietrzewia i wodniczki.

Działania edukacyjne i promocyjne (w tym podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa) objęły statystycznie każdego Polaka 2,7 razy w ciągu roku.

Środkami własnymi Narodowego Funduszu i środkami europejskimi będącymi w jego dyspozycji, dofinansowywane były m.in. samorządy, instytucje publiczne, przedsiębiorcy i pozarządowe organizacje ekologiczne.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2014 roku zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu 27 kwietnia 2015 r.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Augustów: 10,6 mln zł na bezemisyjne autobusy (23 marca 2023)Rośnie liczba korzystających z ulgi termomodernizacyjnej. Komu przysługuje? (22 marca 2023)Dodatkowe 81 mln na transport miejski na Śląsku (21 marca 2023)2,4 mld zł dla firm energochłonnych - drugi etap wyrównywania strat związanych z cenami energii (21 marca 2023)Wyczerpał się budżet programu Mój Prąd 4.0. W kwietniu ruszy kolejna edycja (20 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony