Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Unikalna oczyszczalnia Bio Solid BAMARTECH
Oczyszczalnie przydomowe EkoDuel oraz EkoDuel Plus Ekodren

Nowela ws. przyłączy wod-kan: ma być szybciej i bardziej przejrzyście

a+a-    Powrót       23 kwietnia 2019       Woda   

Przedstawiony przez rząd projekt nowelizacji zakłada m.in. wprowadzenie ustawowych terminów wydania przez przedsiębiorstwa wod-kan warunków przyłączenia do sieci i 500 zł kary pieniężnej za każdy dzień zwłoki w realizacji tego zobowiązania.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw(1), który przewiduje szereg istotnych zmian w zakresie realizacji przyłączy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. - W obecnie obowiązujących przepisach kwestie te nie są dostatecznie uregulowane, co rodzi po stronie inwestora niepewność, w szczególności w zakresie okresu oczekiwania na wydanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia danej inwestycji do sieci technicznych - czytamy w ocenie skutków regulacji proponowanej nowelizacji. Taki stan rzeczy nie sprzyja zdaniem ustawodawcy przewidywalności procesu inwestycyjnego i stanowi znaczącą barierę dla sprawnej realizacji inwestycji budowlanych.

Koniec czekania w nieskończoność?

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest jednoznaczne określenie terminów na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej. Do tej pory w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków takie terminy nie były w ogóle przewidziane, przez co każda gmina mogła regulować tę kwestię w sposób całkowicie dowolny. Dla usprawnienia realizacji inwestycji, nowela przewiduje więc termin 14 dni na wydanie warunków przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej) od momentu złożenia kompletnego wniosku przez inwestora. We wszystkich pozostałych przypadkach termin ma być dłuższy i będzie wynosił 30 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (nowelizacja nie precyzuje jednak co przez takie przypadki rozumie), przedsiębiorstwo będzie mogło wydłużyć termin odpowiednio o kolejne 14 albo 30 dni. W celu wyegzekwowania powyższych terminów, projektowana regulacja przyznaje dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW Wody Polskie kompetencje do nakładania na opieszałe przedsiębiorstwa administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Organem odwoławczym w takich postępowaniach ma być Prezes PGW Wody Polskie.

Gmina nie ma prawa pobierać opłat za przyłączenia

Mając na uwadze, iż z czasem mogą ulec zmianie potrzeby wnioskodawcy, parametry techniczne sieci, czy warunki i możliwości techniczne realizacji przyłącza, ustawodawca przewidział dwuletni termin ważności wydawanych przez przedsiębiorstwa warunków przyłączenia. Istotną zmianą jest też jednoznaczne przesądzenie, że nie można odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami przyłączenia do sieci. Projektowane przepisy wprowadzają też wyraźny zakaz pobierania przez gminy opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, a także ich za ich aktualizację, zmianę lub przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie go do sieci, ani za wszelkie inne zezwolenia z tym związane. - Żadna ustawa nie daje gminie upoważnienia do pobierania opłaty za wydawanie warunków przyłączenia, dokonywanie odbioru przyłączy i dokonywanie innych związanych z tym czynności – argumentują wnioskodawcy.

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w projektowanym brzmieniu będą miały zastosowanie do tych wniosków o określenie technicznych warunków przyłączenia, które zostaną złożone po dniu wejścia w życie tej ustawy. Dla wszystkich wcześniej wydanych warunków przyłączenia do sieci, okres dwóch lat ważności liczony będzie od tej właśnie daty.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Treść projektu:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/6813-Nowela-prawo-budowlane-8-kwietnia-projekt.pdf
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony