Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Unikalna oczyszczalnia Bio Solid firmy BAMARTECH
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis

Nowela ws. przyłączy wod-kan: ma być szybciej i bardziej przejrzyście

a+a-    Powrót       23 kwietnia 2019       Woda   

Przedstawiony przez rząd projekt nowelizacji zakłada m.in. wprowadzenie ustawowych terminów wydania przez przedsiębiorstwa wod-kan warunków przyłączenia do sieci i 500 zł kary pieniężnej za każdy dzień zwłoki w realizacji tego zobowiązania.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw(1), który przewiduje szereg istotnych zmian w zakresie realizacji przyłączy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. - W obecnie obowiązujących przepisach kwestie te nie są dostatecznie uregulowane, co rodzi po stronie inwestora niepewność, w szczególności w zakresie okresu oczekiwania na wydanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia danej inwestycji do sieci technicznych - czytamy w ocenie skutków regulacji proponowanej nowelizacji. Taki stan rzeczy nie sprzyja zdaniem ustawodawcy przewidywalności procesu inwestycyjnego i stanowi znaczącą barierę dla sprawnej realizacji inwestycji budowlanych.

Koniec czekania w nieskończoność?

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest jednoznaczne określenie terminów na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej. Do tej pory w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków takie terminy nie były w ogóle przewidziane, przez co każda gmina mogła regulować tę kwestię w sposób całkowicie dowolny. Dla usprawnienia realizacji inwestycji, nowela przewiduje więc termin 14 dni na wydanie warunków przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej) od momentu złożenia kompletnego wniosku przez inwestora. We wszystkich pozostałych przypadkach termin ma być dłuższy i będzie wynosił 30 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (nowelizacja nie precyzuje jednak co przez takie przypadki rozumie), przedsiębiorstwo będzie mogło wydłużyć termin odpowiednio o kolejne 14 albo 30 dni. W celu wyegzekwowania powyższych terminów, projektowana regulacja przyznaje dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW Wody Polskie kompetencje do nakładania na opieszałe przedsiębiorstwa administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Organem odwoławczym w takich postępowaniach ma być Prezes PGW Wody Polskie.

Gmina nie ma prawa pobierać opłat za przyłączenia

Mając na uwadze, iż z czasem mogą ulec zmianie potrzeby wnioskodawcy, parametry techniczne sieci, czy warunki i możliwości techniczne realizacji przyłącza, ustawodawca przewidział dwuletni termin ważności wydawanych przez przedsiębiorstwa warunków przyłączenia. Istotną zmianą jest też jednoznaczne przesądzenie, że nie można odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami przyłączenia do sieci. Projektowane przepisy wprowadzają też wyraźny zakaz pobierania przez gminy opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, a także ich za ich aktualizację, zmianę lub przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie go do sieci, ani za wszelkie inne zezwolenia z tym związane. - Żadna ustawa nie daje gminie upoważnienia do pobierania opłaty za wydawanie warunków przyłączenia, dokonywanie odbioru przyłączy i dokonywanie innych związanych z tym czynności – argumentują wnioskodawcy.

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w projektowanym brzmieniu będą miały zastosowanie do tych wniosków o określenie technicznych warunków przyłączenia, które zostaną złożone po dniu wejścia w życie tej ustawy. Dla wszystkich wcześniej wydanych warunków przyłączenia do sieci, okres dwóch lat ważności liczony będzie od tej właśnie daty.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Treść projektu:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/6813-Nowela-prawo-budowlane-8-kwietnia-projekt.pdf
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony