Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Dobrostan środowiska i mieszkańców. Rzeszowski projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta

Po ponad dwudziestu latach Rzeszów prezentuje nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje projektu trwają do 30 czerwca br.

   Powrót       31 maja 2022       Planowanie przestrzenne   
Panorama Rzeszowa

Na portalu Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa pojawił się projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa(1). Ostatni tego typu dokument przyjęto w lipcu 2000 r. Choć od tamtego czasu studium było wielokrotnie aktualizowane, po pewnym czasie przestało odzwierciedlać aktualne trendy rozwojowe miasta i nowe wyzwania, wśród których wyróżniono m.in. postępujące zmiany klimatyczne i demograficzne.

Jak poinformowano w nowym studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Rzeszowa, granice miasta uległy znacznym zmianom (w latach 2006-2021 powierzchnia wzrosła dwukrotnie), a liczba mieszkańców zwiększyła się o ponad 17%.

Dotychczas miasto konsekwentnie prowadziło politykę stawiającą za główny cel intensywny rozwój gospodarczy. Przyniosła ona szereg korzyści w postaci bardzo dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego. Z drugiej strony doprowadziła do szeregu negatywnych zjawisk i zmian w przestrzeni, w szczególności niekontrolowanego rozwoju zabudowy, skutkującego pogłębiającym się brakiem ładu przestrzennego i przyczyniającego się do licznych konfliktów przestrzennych – wyjaśniono w treści projektu.

W dokumencie zapowiedziano przewartościowanie dotychczasowej polityki przestrzennej, przesuwając akcent na wysoką jakość życia mieszkańców Rzeszowa przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego miasta. Wskazano na zamiar tworzenia miasta zwartego i funkcjonalnego, o dużej dostępności do infrastruktury społecznej, terenów zieleni i przestrzeni publicznej. Podkreślono przy tym potrzebę większego rozwoju tych obszarów Rzeszowa, które w przeszłości zostały wcielone do miasta jako tereny wiejskie. Przekazano, że choć studium nie wyznacza ścisłych ram czasowych do realizacji zarysowanych celów, wstępne prognozy zostały przeprowadzone do 2045 r.

Środowisko w planie rozwoju Rzeszowa

W projekcie studium dla Rzeczowa podkreślono, że “przyjęte kierunki działań polityki przestrzennej uwzględniają konieczność przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu oraz ułatwiają adaptację miasta do postępujących zmian klimatu”. Jako cele określono:

  • zrównoważony rozwój miasta, w tym zachowanie równowagi przyrodniczej w celu
  • zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb obecnych mieszkańców, a także przyszłych pokoleń;
  • ochronę zasobów środowiska oraz terenów cennych przyrodniczo;
  • kształtowanie i ochronę elementów systemu przyrodniczo-klimatycznego miasta;
  • zmniejszanie ryzyka wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz antropogenicznych;
  • minimalizowanie i łagodzenie skutków zmiany klimatu poprzez tworzenie i wzmocnienie
  • narzędzi i możliwości służących adaptacji miasta do takich zmian;
  • ograniczanie negatywnego wpływu miasta na klimat.

W kierunku realizacji ww. zamierzeń zapowiedziano m.in. rozwój obszarów zieleni urządzonej, kształtowanie obszarów zieleni krajobrazowej i terenów zieleni jako kluczowego elementu systemu przyrodniczo-klimatycznego. Przewidziano ponadto ochronę złóż surowców naturalnych, wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, a także zabezpieczanie przed powodzią, zagrożeniami przemysłowymi oraz skutkami procesów geodynamicznych.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Treść studium wraz z rysunkami informacyjnymi dostępna jest pod linkiem:
https://brmr.erzeszow.pl/projekt-suikzp/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

12,6 mld zł kosztów zewnętrznych dla środowiska. NIK o skutkach nadużywania „wuzetek” (21 maja 2024)Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe (26 kwietnia 2024)Interpretacja kryteriów Taksonomii UE dla sektora budownictwa i nieruchomości. Ankieta MRiT (25 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony