Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2023 23 września 2023

Stan wód Bugu nie poprawia się. NIK wskazuje winnych

Od 2007 r. nie poprawiła się czystość transgraniczna Bugu. Zanieczyszczenia pochodzą głównie z Ukrainy, tymczasem jak ustaliła NIK, ani Minister Środowiska, ani Wojewoda Lubelski nie starali się w ostatnich latach zapobiegać ich powstawaniu.

   Powrót       26 kwietnia 2016       Woda   

Międzynarodowa zlewnia Bugu o powierzchni niemal 40 tys. km2 należy do zlewiska Morza Bałtyckiego i stanowi 20,3 proc. dorzecza Wisły. Z tego prawie połowa powierzchni zlewni znajduje się w Polsce, 23,4 proc. leży na obszarze Białorusi, a 27,4 proc. - na Ukrainie. Całkowita długość Bugu wynosi 772 km, jej źródła i górny, 185-kilometrowy odcinek znajdują się na Ukrainie. Około 14 proc. powierzchni zlewni Bugu objęte jest ochroną: zachowaniu walorów przyrodniczych tej rzeki służy polsko-ukraiński Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie oraz 18 obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 utworzonej na terenie polskiej zlewni Bugu.

Najwyższa Izba Kontroli zbadała w II kw. 2015 r., w jakim stopniu Polska spełnia cele Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające m.in. na osiągnięciu do końca 2015 r. dobrego stanu wód zlewni rzeki Bug.

Oprócz tego NIK przyjrzała się współpracy Polski z innymi krajami ze względu na międzynarodowy charakter zlewni Bugu. Chodziło konkretnie o działania prowadzone przez Ministra Środowiska oraz inne organy i instytucje krajowe (Wojewodę Lubelskiego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie) wraz z odpowiednimi organami i podmiotami po stronie białoruskiej i ukraińskiej.

Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód przesunięte na 2021 r.

Z kontroli NIK wynika, że w latach 2007-2014 nie poprawiła się znacząco jakość wód zlewni Bugu. Polepszyły się tylko niektóre wskaźniki zanieczyszczeń na dopływach Bugu m.in. w wyniku realizacji inwestycji po stronie polskiej i białoruskiej (budowa nowych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych oraz modernizacja istniejących). Stan wód samej rzeki został natomiast oceniony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako zły. Osiągnięcie celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ekologicznego wód, uznano w „Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisły” za zagrożone i przesunięto je w czasie, z 2015 r. na 2021 r.. Niektóre inne cele przesunięto nawet na 2027 r.

Nieefektywna współpraca Ministra Środowiska z Ukrainą

Główną przyczyną złego stanu wód Bugu jest odprowadzanie nieoczyszczonych bądź niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych na wspólnym, polsko-ukraińskim odcinku Bugu, na co NIK zwracała uwagę już po kontroli przeprowadzonej w 2006 r.

Kontrola wykazała, że działania polskich organów i instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie i ochronę zasobów wodnych były nieskuteczne, rozproszone i nieskoordynowane. Nie wykorzystano uwag NIK sformułowanych w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2006 r. - Prowadzona przez Ministra Środowiska współpraca międzynarodowa w zakresie poprawy stanu wód zlewni Bugu była nieefektywna (…). W szczególności dotyczyło to współpracy z Ukrainą, którą cechowała rutynowość postępowania strony polskiej oraz brak reakcji Ministra na informacje o niewywiązywaniu się strony ukraińskiej z realizacji przyjętych zobowiązań podejmowania działań w celu zmniejszenia zanieczyszczeń wód Bugu na terenie Ukrainy. Minister Środowiska przedkładał Sejmowi RP nierzetelne informacje o stanie współpracy międzynarodowej na wodach granicznych Bugu – czytamy w komunikacie NIK.

Zaniedbania ze strony Wojewody Lubelskiego

Podobnie oceniono działania Wojewody Lubelskiego, jako przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, w którym odcinek rzeki Bug o długości 369 km stanowi naturalną granicę pomiędzy Polską a Białorusią i Ukrainą. Nie inicjował on żadnych działań międzynarodowych ukierunkowanych na poprawę czystości Bugu, na co NIK zwracała uwagę już w 2006 r. Izba pozytywnie oceniła natomiast udzielenie Białorusi przez NFOŚiGW pomocy finansowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Brześciu w wysokości ponad 5,5 mln zł.

Równolegle z oceną NIK, najwyższe organy kontroli Białorusi i Ukrainy, na mocy trójstronnego porozumienia, zbadały stan czystości wód zlewni Bugu na swoich terytoriach. W I półroczu br. ma zostać opublikowany wspólny, polsko-białorusko-ukraiński komunikat o wynikach monitoringu.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niejasne kryteria ws. zgłoszeń wodnoprawnych. Sprawa trafiła do premiera (20 września 2023)Szansa na "odbetonowienie". Rusza dofinansowanie dla przestrzeni miejskich (12 września 2023)Jaki procent PKB Polska przeznacza na ochronę środowiska? (05 września 2023)Mokradła projektem przyszłości? Polacy dzielą się 20-letnim doświadczeniem m.in. z Irlandią (08 sierpnia 2023)Bałtyk się odradza, ale wciąż wymaga ochrony (02 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony