Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Stan wód Bugu nie poprawia się. NIK wskazuje winnych

Od 2007 r. nie poprawiła się czystość transgraniczna Bugu. Zanieczyszczenia pochodzą głównie z Ukrainy, tymczasem jak ustaliła NIK, ani Minister Środowiska, ani Wojewoda Lubelski nie starali się w ostatnich latach zapobiegać ich powstawaniu.

   Powrót       26 kwietnia 2016       Woda   

Międzynarodowa zlewnia Bugu o powierzchni niemal 40 tys. km2 należy do zlewiska Morza Bałtyckiego i stanowi 20,3 proc. dorzecza Wisły. Z tego prawie połowa powierzchni zlewni znajduje się w Polsce, 23,4 proc. leży na obszarze Białorusi, a 27,4 proc. - na Ukrainie. Całkowita długość Bugu wynosi 772 km, jej źródła i górny, 185-kilometrowy odcinek znajdują się na Ukrainie. Około 14 proc. powierzchni zlewni Bugu objęte jest ochroną: zachowaniu walorów przyrodniczych tej rzeki służy polsko-ukraiński Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie oraz 18 obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 utworzonej na terenie polskiej zlewni Bugu.

Najwyższa Izba Kontroli zbadała w II kw. 2015 r., w jakim stopniu Polska spełnia cele Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające m.in. na osiągnięciu do końca 2015 r. dobrego stanu wód zlewni rzeki Bug.

Oprócz tego NIK przyjrzała się współpracy Polski z innymi krajami ze względu na międzynarodowy charakter zlewni Bugu. Chodziło konkretnie o działania prowadzone przez Ministra Środowiska oraz inne organy i instytucje krajowe (Wojewodę Lubelskiego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie) wraz z odpowiednimi organami i podmiotami po stronie białoruskiej i ukraińskiej.

Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód przesunięte na 2021 r.

Z kontroli NIK wynika, że w latach 2007-2014 nie poprawiła się znacząco jakość wód zlewni Bugu. Polepszyły się tylko niektóre wskaźniki zanieczyszczeń na dopływach Bugu m.in. w wyniku realizacji inwestycji po stronie polskiej i białoruskiej (budowa nowych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych oraz modernizacja istniejących). Stan wód samej rzeki został natomiast oceniony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako zły. Osiągnięcie celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ekologicznego wód, uznano w „Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisły” za zagrożone i przesunięto je w czasie, z 2015 r. na 2021 r.. Niektóre inne cele przesunięto nawet na 2027 r.

Nieefektywna współpraca Ministra Środowiska z Ukrainą

Główną przyczyną złego stanu wód Bugu jest odprowadzanie nieoczyszczonych bądź niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych na wspólnym, polsko-ukraińskim odcinku Bugu, na co NIK zwracała uwagę już po kontroli przeprowadzonej w 2006 r.

Kontrola wykazała, że działania polskich organów i instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie i ochronę zasobów wodnych były nieskuteczne, rozproszone i nieskoordynowane. Nie wykorzystano uwag NIK sformułowanych w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2006 r. - Prowadzona przez Ministra Środowiska współpraca międzynarodowa w zakresie poprawy stanu wód zlewni Bugu była nieefektywna (…). W szczególności dotyczyło to współpracy z Ukrainą, którą cechowała rutynowość postępowania strony polskiej oraz brak reakcji Ministra na informacje o niewywiązywaniu się strony ukraińskiej z realizacji przyjętych zobowiązań podejmowania działań w celu zmniejszenia zanieczyszczeń wód Bugu na terenie Ukrainy. Minister Środowiska przedkładał Sejmowi RP nierzetelne informacje o stanie współpracy międzynarodowej na wodach granicznych Bugu – czytamy w komunikacie NIK.

Zaniedbania ze strony Wojewody Lubelskiego

Podobnie oceniono działania Wojewody Lubelskiego, jako przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, w którym odcinek rzeki Bug o długości 369 km stanowi naturalną granicę pomiędzy Polską a Białorusią i Ukrainą. Nie inicjował on żadnych działań międzynarodowych ukierunkowanych na poprawę czystości Bugu, na co NIK zwracała uwagę już w 2006 r. Izba pozytywnie oceniła natomiast udzielenie Białorusi przez NFOŚiGW pomocy finansowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Brześciu w wysokości ponad 5,5 mln zł.

Równolegle z oceną NIK, najwyższe organy kontroli Białorusi i Ukrainy, na mocy trójstronnego porozumienia, zbadały stan czystości wód zlewni Bugu na swoich terytoriach. W I półroczu br. ma zostać opublikowany wspólny, polsko-białorusko-ukraiński komunikat o wynikach monitoringu.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)Mandaty od inspektorów ochrony środowiska? Nowy GIOŚ szykuje zmiany (07 czerwca 2024)Monitoring dla wszystkich. Każdy może zadbać o jakość wód (23 maja 2024)Wzmocnienie GIOŚ, wyższe kary za nielegalne składowanie odpadów, park Doliny Dolnej Odry. Propozycje MKiŚ (21 maja 2024)Konferencja programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Sandomierz (15 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony