Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.09.2021 19 września 2021

Ustawy kształtujące ochronę środowiska w planowaniu przestrzennym

Przy okazji publikacji jednolitego tekstu ustawy o planowaniu przestrzennym, przedstawiamy najważniejsze akty prawne regulujące środowiskowe aspekty tej dziedziny.

   Powrót       12 lutego 2015       Planowanie przestrzenne   

Po ponad trzydziestu zmianach opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz.199).

Implementacja aktów środowiskowych UE

Planowanie przestrzenne podlega autonomicznej regulacji krajów członkowskich UE. Mimo że acquis communautaire nie zajmuje się planowaniem przestrzennym, istnieją akty prawne mające wpływ na prawo państw członkowskich w tym zakresie. I tak ustawa wdraża niektóre przepisy aktów dotyczących ochrony środowiska:

Kształtowanie polityki przestrzennej zgodnie z ochroną środowiska

Ustawa określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Za podstawę tych działań przyjmuje ład przestrzenny i zrównoważony rozwój.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne powinno uwzględniać między innymi walory architektoniczne, krajobrazowe i wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. Są to cele, które muszą być uwzględniane przez wszystkie instrumenty planowania, szczególnie w planach zagospodarowania przestrzennego (bez względu na ich rangę i charakter), a w razie ich braku - w innych rozstrzygnięciach (np. decyzjach administracyjnych), które je zastępują.

Ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym dotyczy również dział VII tytułu I ustawy -Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1232).

Zgodnie z zawartymi tam przepisami, zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przepisy tego działu należy odczytywać łącznie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Ochrona środowiska w planowaniu gminnym

Szczegółowe ustalenia dotyczące uwzględniania zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w planowaniu przestrzennym na terenie gminy zamieszczone są dwóch aktach wykonawczych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 20003 r. w sprawie wymaganego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. nr 164, poz.1587),
  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. nr 118, poz.1233).
Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowa wykładnia konserwatorska dotycząca rewitalizacji rynków miast ma ukrócić „betonozę” (07 września 2021)Rusza rejestracja na wysłuchania publiczne Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 (03 września 2021)Sposób na walkę z „rozlewaniem się” miast (03 września 2021)Prezydent podpisał specustawę o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje (30 sierpnia 2021)Piotr Uściński powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (30 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony