Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Większość wód powierzchniowych nie osiągnęła dobrego stanu ekologicznego

Około 69 proc. polskich rzek nie osiągnęło na dziś dobrego stanu ekologicznego wymaganego przez Ramową Dyrektywę Wodną. Podobnie jest z naturalnymi jeziorami (66 proc.) oraz ze zbiornikami sztucznymi lub przekształconymi przez człowieka.

   Powrót       07 maja 2015       Woda   

Zasoby, zużycie i czystość polskich wód opisuje Raport OECD Environmental Performance Reviews: Poland 2015, będący już trzecim tego typu przeglądem dokonań Polski w zakresie ochrony środowiska.

W latach 2000-2012 o 4 proc. zmniejszyło się zużycie wody na potrzeby przemysłu, nawadniania, kopalnictwa i ludności. Wpływ na to miała modernizacja przemysłu, opomiarowanie poboru wody, uszczelnienie wodociągów oraz polityka cenowa dotycząca wody.

Polska jest jednym z krajów o bardzo ograniczonych zasobach wodnych. Na jednego mieszkańca przypada rocznie około 1600 metrów sześciennych wody. Jednocześnie nasz kraj cechuje dwa razy wyższa intensywność zużycia wody niż średnia w krajach OECD.

57 proc. słodkiej wody na cele gospodarcze

Wody powierzchniowe rzek i jezior pokrywają prawie 80 proc. zapotrzebowania. Z kolei zasoby wód podziemnych są wykorzystywane głównie na cele konsumpcyjne.

Woda słodka jest zużywana głównie do celów gospodarczych (57 proc. ogólnego zużycia) - szczególnie do chłodzenia w produkcji energii elektrycznej. Indywidualni mieszkańcy Polski pobierają jedynie 18 proc.

W latach 2000-2012 o 4 proc. zmniejszył się pobór wody na potrzeby przemysłu, nawadniania, kopalnictwa oraz wody przeznaczonej dla ludności. Nie wystąpiło tu więc powiązanie ze wzrostem gospodarczym. Wzrost zużycia wody zanotowano za to w sektorze akwakultury. Wpływ na ogólny spadek zużycia wody miała modernizacja przemysłu, opomiarowanie poboru wody, uszczelnienie wodociągów oraz polityka cenowa dotycząca wody.

Wody powierzchniowe niewystarczająco czyste

Problem z jakością wody wynika głównie z niewystarczającego poziomu oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, z odprowadzania przez kopalnie zasolonych wód; jest też związany z zanieczyszczeniami o charakterze rozproszonym pochodzącymi z rolnictwa.

Około 69 proc. rzek nie osiągnęło na dziś dobrego stanu ekologicznego wymaganego przez Ramową Dyrektywę Wodną. Podobnie jest z naturalnymi jeziorami (66 proc.) oraz ze zbiornikami sztucznymi lub przekształconymi przez człowieka (55 proc.).

W 2012 r. chemiczny stan wód podziemnych był dobry w 80 proc. objętych badaniem stacji pomiarowych.

Jakość wody pitnej w Polsce jest generalnie wysoka. Lepszą wodę pod względem składu chemicznego i mikrobiologicznego oferują jednak więksi dostawcy, podobnie jak to ma miejsce w pozostałych krajach UE.

Ponad 40 proc. zbiorników wodnych dotyka eutrofizacja

Polska ma jedną z najwyższych w UE proporcji jezior eutroficznych i hipertroficznych (takich, których wody charakteryzują się dużą lub bardzo dużą zawartością pierwiastków biogennych). Jeziora te stanowiły w latach 2008-2011 około 43 proc. wszystkich zbiorników wody słodkiej wyposażonych w stacje pomiarowe. W 2012 r. około 4,5 proc. terytorium Polski zostało uznane za wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu.

Jako środki mające zapobiegać tego rodzaju zanieczyszczeniom stosuje się przestrzenne i czasowe ograniczenie stosowania nawozów oraz zwiększenie możliwości składowania obornika, ale efekty tych działań nie zostały jeszcze zmierzone.

Zawartość azotu spada

Zawartość azotu w wodach słodkich wydaje się obniżać – w 2012 r. jedynie w 4 proc. stacji pomiarowych wód podziemnych stwierdzono przekroczenie 50 mg na litr (w UE w latach 2008-2011 takich stacji z przekroczeniami było 14 proc.). W 80 proc. punktów pomiarowych zawartość azotu była mniejsza niż 10 mg/l. W tym samym okresie w 69 proc. stacji monitorujących stan wód powierzchniowych, średnia roczna zawartość azotu nie przekraczała 10 mg/l (odsetek takich wód w UE stanowił 63 proc.).

Jeśli chodzi o czystość kąpielisk w Polsce (40 proc. to kąpieliska nadmorskie, reszta - śródlądowe), to w 2013 r. wszystkie kąpieliska nadmorskie i 97 proc. śródlądowych spełniało minimalne standardy jakości wyznaczone przez Unię.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Cele Zrównoważonego Rozwoju. Raport podsumowuje postępy ostatnich pięciu lat (20 czerwca 2022)Polski KPS lada moment gotowy. Ważna rola ograniczenia emisji i działań adaptacyjnych (14 czerwca 2022)Komisje przyjęły projekt ustawy dot. gospodarki ściekami w gminach (26 maja 2022)Białystok: Lepsza jakość powietrza dzięki inwestycji w oczyszczalni ścieków (13 maja 2022)Branża wod-kan i zmiana klimatu. Zagrożenia dla infrastruktury technicznej (12 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony