Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Wsparcie dla ubogich energetycznie pod ściśle określonymi warunkami - wzory w RCL

W skali całego kraju funkcjonuje ok. 853 240 gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych, w których mieszka 3,47 mln osób dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Wsparcie ma dotyczyć szczególnie mieszkańców gmin zagrożonych smogiem.

   Powrót       27 października 2020       Ryzyko środowiskowe   

Takie szacunki podaje Instytut Badań Strukturalnych i na takie dane powołują się projektodawcy w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego(1). Stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 11 d ust. 12 pkt 1 nowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412), zwanej dalej „ustawą” (ustawa jest jeszcze w trakcie prac parlamentarnych). Na jej podstawie gmina może zawrzeć umowę o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego wyłącznie z osobą, która łącznie spełnia warunki określone w ustawie.

Dla kogo wsparcie?

Wsparciem mają być objęte rodziny ubogie energetycznie zamieszkujące gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych (GDJ), w gminach zagrożonych smogiem i nieposiadających wystarczających środków na wielkoskalowe programy dopłat do przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Osoby te (bezpośredni beneficjenci) uzyskają od rządu i samorządu gminnego pomoc materialną w postaci przeprowadzenia przez gminę przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Jego efektem ma być poprawa efektywności energetycznej zamieszkiwanego budynku jednorodzinnego oraz likwidacja źródeł ogrzewania (piece, kotły), które emitują zanieczyszczenia powietrza zarówno w samym budynku, jak i jego otoczeniu.

Czy ubogi faktycznie jest ubogi...

Z kolei drugi projekt rozporządzenia (2)- dotyczący wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego określa konkretne elementy składowe takiego wniosku. Przede wszystkim potencjalny beneficjent pomocy musi spełniać kryteria wskazane w ustawie oraz kryteria ustalone przez gminę w regulaminie.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, osoby ubogie energetyczne (które nie są w stanie samodzielnie podołać termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła), muszą wykazać, jakimi środkami własnymi i zasobami majątkowymi faktycznie dysponują. Weryfikacja zachodzi w formie oświadczenia, którego wzór określa przedmiotowe rozporządzenie ministra właściwego do spraw klimatu. W skład środków własnych i zasobów majątkowych nie wchodzi wartość budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu (w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach), w którym ma być przeprowadzone przedsięwzięcie niskoemisyjne ani nieruchomość gruntowa związana odpowiednio z tym budynkiem lub tym lokalem.

Jakie składniki majątku należy wykazać?

Przepis ma ujednolicić dokumentację, która posłuży gminie do ustalenia wysokości środków własnych oraz zasobów majątkowych potencjalnego beneficjetna. W oświadczeniu osoba ubiegająca się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego musi wskazać m.in. listę posiadanych nieruchomości, jeśli posiada gospodarstwo rolne to wskazać dokładny areał, budynki etc. Wnioskodawca będzie się spowiadał także z posiadanych ruchomości (jak np. samochody, maszyny rolnicze itd. wraz z ich szacunkową wartością) oraz kwoty oszczędności pieniężnych.

Ostatnią część oświadczenia stanowi klauzula, która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Lepiej więc nie kombinować.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

Czytaj: Problemy ze sfinansowaniem termomodernizacji? Jest na to sposób. IV Dzień Konferencji Eco-Miasto

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Treść projektu dostępna jest tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339502/katalog/12729989#12729989
2/ Treść projektu wraz z wzorem oświadczenia dostępne są tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339503/katalog/12730032#12730032

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)67 tys. nowych kotłów węglowych w latach 2021-2023. Raport o transformacji budynków w Polsce (29 marca 2024)Na czym będzie polegał ETS2? Czym jest Społeczny Fundusz Klimatyczny? (26 marca 2024)Przyłączanie OZE do sieci i cable pooling. Stanowisko Prezesa URE (26 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony