Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.09.2023 21 września 2023

Wymagania jakościowe dla paliw stałych – procedura legislacyjna

W Ministerstwie Gospodarki zakończyły się wewnątrzresortowe konsultacje w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

   Powrót       20 stycznia 2015       Energia   

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1728) określa zasady organizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw przeznaczonych do stosowania w pojazdach, maszynach, jednostkach pływających po wodach śródlądowych, w instalacjach energetycznego spalania i przez rolników na własny użytek. Akt określa też zasady monitorowania oraz stosowania niektórych środków ograniczających emisję gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej stosowanej w samochodach.

Wypełniona luka

Od dnia 14 listopada 2014 r. ustawa reguluje też zasady kontrolowania jakości paliw stałych. W tym dniu weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1395).

Za paliwa stałe ustawa uznaje się:

  • węgiel kamienny, brykiety, pelety zawierające co najmniej 90 % węgla kamiennego, muły węglowe oraz flotokoncentraty,
  • paliwo stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego w temperaturze powyżej 450°C.

Ustawa nowelizująca zapełniła lukę, jaką był brak regulacji określających wymagania jakościowe paliw stałych - szczególnie węgla kamiennego.

Niezgoda na węgiel złej jakości

Impulsem do opracowania i przyjęcia ustawy były z pewnością informacje prasowe i protesty zainteresowanych środowisk dotyczące importu, głównie z Federacji Rosyjskiej, węgla nie posiadającego certyfikatów jakościowych. W 2013 r. import węgla do Polski wyniósł ok. 11 mln ton, w tym 7 mln ton z Rosji; węgiel ten w większości spalany był w gospodarstwach domowych. Równocześnie przez większość 2013 r. na składach przykopalnianych znajdowało się około 8 mln ton węgla. Dodać należy, że sprzedaż węgla ogółem w 2013 r. wyniosła 75,7 mln ton.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy, paliwa stałe wprowadzane do obrotu powinny spełniać wymagania jakościowe określone dla tego rodzaju paliw ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów.

Dodatkowe analizy

Ustawa po nowelizacji zawiera delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw gospodarki, który powinien wydać w celu realizacji jej zapisów trzy rozporządzenia: w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w sprawie metod badania jakości paliw stałych i w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych. Akty te muszą mieć specjalistyczny charakter, a więc wymagają indywidualnego podejścia i konsultacji. Ponadto nowelizacja ustawy spowodowała liczne uwagi interesariuszy, w tym szczególnie przemysłu i instytucji naukowo-badawczych, co powoduje konieczność dodatkowych analiz i ocen proponowanych rozwiązań.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Gospodarki Danuta Ryszkowska-Grabowska poinformowała w dniu 19 stycznia naszą Redakcję, że dla projektów wszystkich trzech rozporządzeń zakończyły się etapy konsultacji wewnątrzresortowych i zostały one zaakceptowane przez Kierownictwo Ministerstwa. Kolejnym etapem legislacji będzie skierowanie aktów do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. W najbliższym tygodniu projekty rozporządzeń będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Procedurę przyjęcia rozporządzeń, zawierających przepisy techniczne, wydłuży obowiązek ich notyfikacja Komisji Europejskiej.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jest postanowienie WSA w sprawie Turowa. Sprawa zawieszona (31 sierpnia 2023)Rozwój rynku OZE w Polsce – co go wstrzymuje, a co dopinguje? (23 sierpnia 2023)Kiedy auto da się naprawić lub poddać recyklingowi? Nowe rozporządzenie w konsultacjach (10 sierpnia 2023)Operatorzy pomogą mieszkańcom Małopolski w wymianie pieców. Trwa nabór dla organizacji zewnętrznych (09 sierpnia 2023)Inwestycje w elastyczność ograniczą marnotrawienie energii - branża PV apeluje do władz UE (08 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony