Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Brak planu, brak bezpieczeństwa powodziowego

Inwestycje realizowane na terenach zalewowych czy turbiny wiatrowe zlokalizowane na obszarach chronionych to tylko niektóre nieprawidłowości wykryte przez NIK w ramach oceny funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce.

   Powrót       17 lipca 2017       Planowanie przestrzenne   

Brak skutecznych narzędzi do racjonalnego planowania przestrzennego przyczynia się do chaosu architektonicznego i szeregu nieprawidłowości obserwowanych w ramach gospodarowania przestrzenią publiczną w gminach. Raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) pt. „System gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym(1)” wskazał na dezintegrację przestrzeni, niekontrolowaną urbanizację, zagrożenie powodzią oraz brak należytej ochrony zabytków i obszarów ochrony przyrody. Jedną z przyczyn nieprawidłowości jest nadmierne nagromadzenie przepisów regulujących proces planowania przestrzennego w polskim prawodawstwie.

Tylko 30 proc. kraju

NIK przeprowadziła kontrole w 360 gminach, około 50 starostwach powiatowych i w ponad 100 jednostkach będących częścią systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Kontrole miały wykazać, jakie efekty wywołał ponad 10 letni okres funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli obejmowały m.in. brak wdrażania polityki przestrzennej z uwagi na to, że Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego pokrywają tylko około 30 proc. powierzchni kraju. W konsekwencji na obszarach, które nie zostały objęte planami zagospodarowania, pojawia się chaos, bariery dla inwestycji publicznych oraz ryzyko niewłaściwego prowadzenia inwestycji na terenach szczególnie uwarunkowanych.

Tereny zagrożone powodzią

Spośród 15 skontrolowanych gmin znajdujących się w województwie podkarpackim, tylko 5 umieściło zapisy dotyczące zasięgu wód stuletnich. Dodatkowo, w żadnym ze Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania nie został wpisany obowiązek sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów zagrożonych powodzią. Ponadto, kontrola przeprowadzona w 24 gminach, które były w największym stopniu dotknięte powodzią w 2010 roku, wykazała, że nie określono kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów zagrożonych wystąpieniem zjawisk powodziowych, które stanowią ponad 8 proc. powierzchni tych gmin. Realizowanie inwestycji budowlanych na terenach zalewowych jest poważnym problemem. Aż w 30 proc. skontrolowanych gmin nie wprowadzono zapisów zobowiązujących do zakazania lub ograniczania budownictwa na terenach zagrożonych powodzią. Nie określono także warunków technicznych, jakie powinny być spełnione przez inwestycje lokowane na terenach o zwiększonym ryzyku powodzi. Zabrakło także zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 100 metrów od linii brzegowej zbiorników wodnych.

Turbiny na terenach chronionych

Nieprawidłowości zostały także odnotowane w zakresie inwestycji na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody. Problemem była lokalizacja wysokich turbin elektrowni wiatrowych, do 150 metrów, zlokalizowanych w województwie podlaskim na terenie obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”. Dodatkowo, w dokumentach nie zostały uwzględnione aktualne uwarunkowania wynikające z położenia na terenie gmin takich obszarów chronionych, jak Białowieski PN i Bagienna Doliny Narwi. Oszacowano, że 33 z 44 zbadanych przez NIK gmin nie uwzględniało w swoich planach obszarów Natura 2000. Ponadto w ośmiu urzędach gmin nie aktualizowano danych, co mogło utrudniać wybór lokalizacji nowych inwestycji oraz prowadzić do degradacji walorów krajobrazowych województwa podlaskiego.

Natalia Rytelewska-Chilczuk: Dziennikarz, specjalista ds. ochrony środowiska

Przypisy

1/ System gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym
https://www.nik.gov.pl/plik/id,13209,vp,15626.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inwestycje w niebiesko-zieloną infrastrukturę polskich miast z dofinansowaniem 136,2 mln zł. FEPW (10 czerwca 2024)Reforma planowania przestrzennego a ustawa odległościowa. Co mówi prawo? (07 czerwca 2024)12,6 mld zł kosztów zewnętrznych dla środowiska. NIK o skutkach nadużywania „wuzetek” (21 maja 2024)Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony