Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Szansa na "odbetonowienie". Rusza dofinansowanie dla przestrzeni miejskich

   Powrót       12 września 2023       Planowanie przestrzenne   

Do 31 października br. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą składać wnioski w ramach unijnego programu FEnIKS o dofinansowanie projektów odbetonowywania przestrzeni miejskich. Minimalna wysokość wsparcia to 500 tys. zł, wkład własny 15 proc. wartości projektu.

Nabór, ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucję wdrażająca, odbywa się w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) - Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – odbetonowanie terenów miejskich NABÓR NR FENX.01.05-IW.01-001/23.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest dofinansowanie projektów polegających na rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych (odbetonowanie) i przywróceniu na tych powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią, w tym z udziałem niebieskiej infrastruktury, sprzyjające zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej.

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom realizowanym na terenach miejskich, obejmującym rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych – „odbetonowanie”. Chodzi również o przywrócenie na tych powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią, w tym z udziałem niebieskiej infrastruktury, sprzyjające zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej. Przez „odbetonowanie” rozumie się usuwanie betonowych, asfaltowych i innych powierzchniowych uszczelnień gruntu, a także wymiana gruntów, które stały się nieprzepuszczalne w wyniku chemicznego zasklepienia oraz wymiana lub spulchnienie gruntów zagęszczonych.

W ramach projektów mogą zostać sfinansowane m.in.: roboty budowlane i koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych; wymiana/uzupełnienie gruntu; systemy zagospodarowania wód opadowych; nasadzenia roślinności wieloletniej; elementy niebieskiej infrastruktury; pielęgnacja istniejących drzew i krzewów; usunięcie gatunków roślin trujących, szkodliwych lub inwazyjnych i zastąpienie ich odpowiednimi gatunkami rodzimymi; rozwiązania wpływające na zwiększenie różnorodności biologicznej (np. budki lęgowe, trwałe hotele dla owadów, zielone ogrodzenia; budowa kompostowników); nawierzchnie przepuszczalne wykorzystywane w założeniach parkowych; elementy infrastruktury dla udostępniania zieleni (np. ciągi pieszo‐rowerowe, stojaki na rowery, ścieżki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura oświetleniowa); działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa dotyczące zakresu realizacji projektu (zajęcia edukacyjne, tablice informacyjne, aplikacje, spoty, strony www).

W ramach projektów nie będą finansowane: prace pielęgnacyjne: np. sezonowe koszenie trawników i poboczy dróg, przycinanie żywopłotów, gałęzi, obsadzanie i pielęgnacja kwietników i rabat kwiatowych, jesienne sprzątanie liści itp.; elementy małej infrastruktury: toalety publiczne, place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe, kurtyny wodne, ogrodzenia, kładki, pomosty, altany ogrodowe, donice kwiatowe; rekultywacja gleb zasklepionych chemicznie; publikacje, broszury, ulotki, gadżety.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru?

Uprawnionymi do składania wniosków są: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z regulaminem naboru o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta stolice powiatów z przedziału 15-20 tys. mieszkańców. Związki międzygminne mogą być beneficjentem, ale odbetonowanie musi dotyczyć poszczególnych miast, a nie ich związków.

Kwota oraz terminy

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 40 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania projektu to 500 tys. zł. Aktualnie obowiązująca wersja Szczegółowego opisu priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania FENX.01.05.

Poziom współfinansowania projektu wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych. Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać jedynie w formie elektronicznej przy użyciu aplikacji WOD2021(1) do 31.10.2023 r. do godz. 23.59. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronie rządowej.(2)

Źródło:

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Link do aplikacji tutaj:
https://wod.cst2021.gov.pl/
2/ Link do strony:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0105-iw01-00123

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023)Retencja a plany zagospodarowania przestrzennego? Poradnik dla samorządów łączy urbanistów i ekologów (22 marca 2023)Będzie większa ochrona zieleni w miastach. MKiŚ zapowiada nowelizację ustawy o ochronie przyrody (10 marca 2023)Betonoza czy zieleń? Zrównoważona urbanistyka z Polskimi Normami. Nabór zgłoszeń do konkursu (20 grudnia 2022)Miasta płoną, miasta toną. Konsekwencje zmiany klimatu odczuwamy już dziś (24 listopada 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony