Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor w Dziale Inspekcji WIOŚ Łódź
Inspektor ds. projektu Zbiornik Racibórz Dolny Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Jak skutecznie współpracować z Ministerstwem Energii

a+a-    Powrót       07 sierpnia 2017       Energia   

Opublikowany przez resort dokument jest zbiorem informacji i wskazówek dla organizacji pozarządowych, które np. planują opiniować opracowywane na forum rządowym akty prawne lub rozważają inne formy współpracy z ministerstwem.

2 sierpnia br. opublikowane zostało zarządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 – 2018(1). - Podstawowym założeniem dokumentu jest uznanie, że współpraca Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi (m.in. w procesie tworzenia aktów normatywnych, kształtowania polityk publicznych w obszarze energii oraz gospodarki złożami kopalin), przy wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy obu stron, w efekcie przyczyni się do osiągania lepszych rozwiązań - czytamy w dokumencie.

Dwie formy współpracy

Program przewiduje współpracę organizacji pozarządowych z Ministerstwem Energii w dwóch zasadniczych formach: pozafinansowej i finansowej. Pierwsza ma polegać przede wszystkim na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności oraz wspieraniu przedsięwzięć aranżowanych przez organizacje pozarządowe o zasięgu co najmniej wojewódzkim, poprzez obejmowanie ich patronatem honorowym Ministra Energii. Resort planuje też utworzyć i prowadzić bazę danych o organizacjach pozarządowych, współpracujących z ministerstwem i zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w tworzonych zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także organizowaniu wspólnych konferencji i seminariów. Współpraca finansowa polegać ma z kolei na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Niewiążący, ale przydatny

Dokument wskazuje m.in. główne komórki organizacyjne ministerstwa, z którymi powinni kontaktować się przedstawiciele poszczególnych organizacji pozarządowych. Wskazanie zakresu obowiązków poszczególnych departamentów i rozdzielenie rozpatrywanych przez nie spraw ma ułatwić stronie społecznej docieranie do właściwych osób i usprawnić kontakt z resortem. Dokument nie ma charakteru aktu prawnego, ale i tak może zostać potraktowany jako swoiste zobowiązanie się resortu energii do jego przestrzegania. Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Energii, co oznacza, że jest oficjalnym i publicznym dokumentem, na którego treść można z powodzeniem powoływać się np. w trakcie konsultacji publicznych procedowanych aktów prawnych.

Do dnia 30 grudnia 2017 r. resort energii powinien przedstawić sprawozdanie z realizacji przyjętego teraz programu.

Kamil Szydłowski: Redaktor naczelny, prawnik

Przypisy

1/ Program współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 – 2018
http://www.dziennikurzedowy.me.gov.pl/files/upload/27382/Poz.%2011%20Zarz%C4%85dzenie%20ME%20z%20dnia%2020.07.2017%20r.%20w%20sprawie%20przyj%C4%99cia%20Programu%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20ME%20z%20organizacjami%20pozarz%C4%85dowymi%20oraz%20podmiotami%20wymienionymi%20w%20art.%203%20ust.%203.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Decyzja środowiskowa wpłynie na pozwolenia emisyjne (18 sierpnia 2017)Śląskie zaskarży unieważnienie przez wojewodę statutu WFOŚiGW (17 sierpnia 2017)Czy o statucie śląskiego WFOŚiGW zdecyduje sąd? (08 sierpnia 2017)Ustawa o ochronie warstwy ozonowej z podpisem prezydenta (03 sierpnia 2017)Maria Dombrowicz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (02 sierpnia 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony