Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Główny specjalista ds. wymierzania kar Urząd Regulacji Energetyki
Starszy specjalista ds. ochrony przed powodzią Łódzki Urząd Wojewódzki

Jak skutecznie współpracować z Ministerstwem Energii

a+a-    Powrót       07 sierpnia 2017       Energia   

Opublikowany przez resort dokument jest zbiorem informacji i wskazówek dla organizacji pozarządowych, które np. planują opiniować opracowywane na forum rządowym akty prawne lub rozważają inne formy współpracy z ministerstwem.

2 sierpnia br. opublikowane zostało zarządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 – 2018(1). - Podstawowym założeniem dokumentu jest uznanie, że współpraca Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi (m.in. w procesie tworzenia aktów normatywnych, kształtowania polityk publicznych w obszarze energii oraz gospodarki złożami kopalin), przy wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy obu stron, w efekcie przyczyni się do osiągania lepszych rozwiązań - czytamy w dokumencie.

Dwie formy współpracy

Program przewiduje współpracę organizacji pozarządowych z Ministerstwem Energii w dwóch zasadniczych formach: pozafinansowej i finansowej. Pierwsza ma polegać przede wszystkim na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności oraz wspieraniu przedsięwzięć aranżowanych przez organizacje pozarządowe o zasięgu co najmniej wojewódzkim, poprzez obejmowanie ich patronatem honorowym Ministra Energii. Resort planuje też utworzyć i prowadzić bazę danych o organizacjach pozarządowych, współpracujących z ministerstwem i zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w tworzonych zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także organizowaniu wspólnych konferencji i seminariów. Współpraca finansowa polegać ma z kolei na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Niewiążący, ale przydatny

Dokument wskazuje m.in. główne komórki organizacyjne ministerstwa, z którymi powinni kontaktować się przedstawiciele poszczególnych organizacji pozarządowych. Wskazanie zakresu obowiązków poszczególnych departamentów i rozdzielenie rozpatrywanych przez nie spraw ma ułatwić stronie społecznej docieranie do właściwych osób i usprawnić kontakt z resortem. Dokument nie ma charakteru aktu prawnego, ale i tak może zostać potraktowany jako swoiste zobowiązanie się resortu energii do jego przestrzegania. Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Energii, co oznacza, że jest oficjalnym i publicznym dokumentem, na którego treść można z powodzeniem powoływać się np. w trakcie konsultacji publicznych procedowanych aktów prawnych.

Do dnia 30 grudnia 2017 r. resort energii powinien przedstawić sprawozdanie z realizacji przyjętego teraz programu.

Kamil Szydłowski: Redaktor naczelny, prawnik

Przypisy

1/ Program współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 – 2018
http://www.dziennikurzedowy.me.gov.pl/files/upload/27382/Poz.%2011%20Zarz%C4%85dzenie%20ME%20z%20dnia%2020.07.2017%20r.%20w%20sprawie%20przyj%C4%99cia%20Programu%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20ME%20z%20organizacjami%20pozarz%C4%85dowymi%20oraz%20podmiotami%20wymienionymi%20w%20art.%203%20ust.%203.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy układ sił wewnątrz GIOŚ (19 października 2017)Niższe podatki dzięki kwiatom na balkonie? Nowe ulgi podatkowe we Włoszech (19 października 2017)Prezydent podpisał ustawę Prawo ochrony środowiska (11 października 2017)„Nowa" dyrekcja ochrony środowiska bez nowych kompetencji (11 października 2017)Europejska Nagroda Natura 2000 (06 października 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony