Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

   Powrót       04 marca 2022       Planowanie przestrzenne   

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem zmian w Prawie budowlanym oraz innych przepisów ogłoszonych przed dniem 26 stycznia 2022 r.

Ogłoszony przez Marszałka Sejmu jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia zmiany w przepisach wprowadzone ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz przepisy ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej.

Pełna treść ustawy dostępna jest tutaj. Akty prawne do znalezienia w Bazie aktów prawnych Teraz Środowisko oraz w naszym newsletterze.

W tekście uwzględniono również nowelizację ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zmianę w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Tekst jednolity ustawy nie obejmuje m.in. postępowań w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w których rada gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, a także zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Podstawą działań wynikających z ustawy jest ład przestrzenny i zrównoważony rozwój.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe (26 kwietnia 2024)Interpretacja kryteriów Taksonomii UE dla sektora budownictwa i nieruchomości. Ankieta MRiT (25 marca 2024)Obowiązkowe plany adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Projekt poselski (22 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony