Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

Nowe regulacje zmienią sposoby prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

   Powrót       14 listopada 2023       Zrównoważony rozwój   

W połowie roku na Rządowym Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Do projektu wpłynęły uwagi i opinie.

Zmiany proponowane w nowym rozporządzeniu(1) wynikają z tego, że – jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) - w okresie obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. zidentyfikowano kilka problemów. Po pierwsze dopuszczalne zawartości substancji w glebie i ziemi powodujących ryzyko istotne dla ochrony powierzchni ziemi są zróżnicowane dla poszczególnych grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania. W związku ze zmianą przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego pojawiły się wątpliwości dotyczące przypisania określonego w planie miejscowym przeznaczenia terenu do właściwej grupy gruntów, a tym samym przyporządkowania właściwej dla tego terenu dopuszczalnej zawartości substancji.

Po drugie, zmiany powinny dotyczyć zastosowania różnych kryteriów decyzyjnych, dopuszczalnych wartości ryzyka na potrzeby wyznaczenia dopuszczalnych zawartości substancji. Jak czytamy, właściwym kryterium dla substancji o działaniu toksycznym dla wszystkich grup gruntów jest wartość HQ < 10-6. Autorzy projektu rozporządzenia wskazują, że według ekspertów istnieje potrzeba odpowiedniego skorygowania procedury wyznaczania poziomów dopuszczalnych zawartości dla substancji powodującej ryzyko, która nie została wprost wymieniona w jednym z załączników do rozporządzenia, a które spełniają definicję substancji powodującej ryzyko.

Ponadto regionalne dyrekcje ochrony środowiska sygnalizowały potrzebę weryfikacji dopuszczalnych poziomów zawartości substancji powodujących ryzyko z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz niektórych pestycydów chloroorganicznych w glebie i ziemi, określonych dla głębokości 0-0,25 m ppt, z uwagi na aktualne wyniki badań naukowych dotyczących wpływu tych substancji na zdrowie ludzi i stan środowiska.

Proponowane zmiany

W OSR czytamy, że dotychczas używane symbole wskazujące na przypisanie terenów do odpowiednich grup gruntów, dla których określono dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko, proponuje się dostosować do symboli wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii. Projekt doprecyzowuje kwestię kwalifikacji terenu do odpowiedniej grupy gruntów w przypadku terenów o mieszanym sposobie użytkowania.

Zaproponowano również weryfikację kryteriów decyzyjnych, dopuszczalnych wartości ryzyka z aktualną wiedzą ekspercką.

Doprecyzowuje się przepisy dotyczące określania źródeł informacji istotnych dla oceny zanieczyszczenia oraz wprowadzenie otwartego katalogu źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi. Uszczegółowiono także przepis dotyczący pobierania prób gleby i ziemi dla głębokości przekraczającej 0,25 m ppt.

Badania wodoprzepuszczalności będą dokonywane jedynie w przypadku, gdy zawartość substancji powodującej ryzyko przekracza dopuszczalną zawartość dla wartości współczynnika filtracji wyższej lub równej 1x10-7 m/s oraz nie przekracza dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko dla wartości współczynnika filtracji niższej niż 1x10-7 m/s.

Uwzględniono także zmiany dopuszczalnych poziomów zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi, określonych dla głębokości 0-0,25 m ppt dla zanieczyszczeń z grupy WWA oraz niektórych pestycydów chloroorganicznych. Dopuszczalne poziomy tych substancji będą dookreślone na podstawie wyników oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, z uwzględnieniem przeglądu zawartości substancji powodujących ryzyko, stwierdzanych w glebach w Polsce, a także porównania z wartościami ustalonymi w innych krajach Europy.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374850/katalog/12993202#12993202

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dzień iluzji nieskończonych zasobów. Dzień Matki Ziemi (22 kwietnia 2024)Suplement, dzięki któremu krowy będą wydzielać mniej metanu. Dania (16 kwietnia 2024)W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)Zielone okienko w każdej gminie. Przedwyborcze wskazówki od ClientEarth (28 marca 2024)Bo woda była za słona. Godzina dla Ziemi WWF w tym roku poświęcona rzekom (23 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony