Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Nowe regulacje w obszarze planowania przestrzennego. Projekt rozporządzenia MRiT

   Powrót       28 września 2023       Planowanie przestrzenne   

Planowane są nowe regulacje w zakresie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się dotyczący tej kwestii projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii. Przewidywany czas trwania konsultacji publicznych to 14 dni.

Jak dowiadujemy się z przedstawionego uzasadnienia, konieczność opracowania projektu rozporządzenia (którego podstawę prawną stanowi ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wynika ze zmiany upoważnienia ustawowego na mocy tegorocznej ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie ma regulować sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ustalaniu m.in. linii zabudowy, udziału powierzchni zabudowy, szerokości elewacji frontowej, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej czy minimalnej liczby miejsc do parkowania. Wymienia to §1 projektu. Zakres jest zgodny z zapisami zmienionej ustawy. Ustalenia decyzji dotyczące warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego obudowy będą powiązane z ustaleniami planu ogólnego. Wielkość parametrów ma być ustalana w oparciu o analizę urbanistyczną. Parametry nie będą jednak mogły być wyższe niż te wynikające z planu ogólnego.

Sposoby określania ustaleń

§ 2 projektu precyzuje, że rozporządzenia nie będzie stosować się do inwestycji wymienionych w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2003 r., tj. inwestycji zmieniających zagospodarowanie terenu w sposób inny niż budowa obiektu budowlanego oraz inwestycje w zakresie budowy obiektu budowlanego polegającej na odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie. Kolejny ustęp paragrafu 2 opisuje, w jaki sposób określa się ustalenia wymienione w paragrafie 1 – analizując istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu na działkach w obszarze analizowanym o faktycznym sposobie użytkowania nieruchomości zbieżnym ze sposobem zabudowy i zagospodarowania terenu określonym we wniosku lub analizując usytuowane na działkach w obszarze analizowanym obiekty budowlane o funkcji takiej samej, jak obiekt budowlany objęty wnioskiem (z zastrzeżeniem dla ustalenia wysokości zabudowy, przy której analizuje się wysokość budynków na przylegających działkach sąsiednich dostępnych z tej samej drogi publicznej). Ustępy 3 i 4 paragrafu 2 wskazują wyjątki od powyższych ustaleń.

Zgodnie z §3, linię zabudowy na terenie objętym wnioskiem wyznacza się jako przedłużenie linii zabudowy z sąsiednich działek. Następne paragrafy wymieniają sposób ustalania maksymalnej intensywności zabudowy oraz maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, udział powierzchni zabudowy, szerokość elewacji frontowej, wysokość zabudowy i geometrię dachu, a także minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej oraz minimalną liczbę miejsc do parkowania. Dwunasty paragraf zawiera przepisy przejściowe. Zgodnie z paragrafem 13 rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

Oddziaływanie i konsultacje

Jak stwierdza Ocena Skutków Regulacji, projekt rozporządzenia oddziałuje na gminy oraz osoby i podmioty uprawnione do sporządzania aktów planowania przestrzennego.W ramach opiniowania oraz konsultacji publicznych projekt przekazano podmiotom, takim jak wojewodowie, prezes UOKiK, Izbie Architektów RP, Towarzystwu Urbanistów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związkowi Samorządów Polskich, Narodowemu Instytutowi Architektury i Urbanistyki czy Polskiemu Towarzystwu Informacji Przestrzennej.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inwestycje w niebiesko-zieloną infrastrukturę polskich miast z dofinansowaniem 136,2 mln zł. FEPW (10 czerwca 2024)Reforma planowania przestrzennego a ustawa odległościowa. Co mówi prawo? (07 czerwca 2024)12,6 mld zł kosztów zewnętrznych dla środowiska. NIK o skutkach nadużywania „wuzetek” (21 maja 2024)Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony