Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Kolejna nowelizacja POŚ – ustawodawca pochylił się tym razem nad jakością powietrza

Dwa projekty nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, oba dotyczą jakości powietrza. Co zawierają? M.in. zmianę definicji stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza oraz utworzenie Funduszu Ochrony Powietrza.

   Powrót       26 marca 2021       Powietrze i klimat   

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt(1) ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu „nadrzędnym celem, jaki realizuje przedmiotowa ustawa, jest konieczność określenia maksymalnych limitów wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów implementujących wymagania określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszących się do kwestii jakości powietrza(2)”. Nowelizacja przewiduje ponadto zmianę definicji stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Zmieni się także termin przekazania przez zarządy województw do ministra właściwego do spraw klimatu informacji o przyjęciu w drodze uchwały sejmiku województw programów ochrony powietrza (POP) oraz planów działań krótkoterminowych (PDK). Proponuje się ponadto uszczelnienie systemu zarządzania jakością powietrza poprzez określenie odpowiedzialności za brak realizacji działań naprawczych określonych w POP i PDK.

Czytaj też: Sześciokrotnie przekraczamy normy zanieczyszczenia

Jednocześnie proponuje się dodanie w art. 211 ustawy POŚ fakultatywnego upoważnienia dla ministra właściwego ds. klimatu i środowiska, do wydania rozporządzenia regulującego szczegółowe wymagania dotyczące oceny dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych (BAT AELs) oraz niektórych zasad monitorowania wielkości emisji.

W zeszłym miesiącu redakcja Teraz Środowisko informowała o innym projekcie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ). Proponowane w nim zmiany przepisów dotyczą kwestii związanych z hałasem (więcej szczegółów na ten temat tutaj).

Ocena jakości powietrza w dwóch strefach

W obecnym stanie prawnym ocenę jakości powietrza dokonuje się w podziale na trzy strefy, a jej wynikiem jest przypisanie każdej ze stref odpowiedniej klasy dla każdego z ocenianych zanieczyszczeń. Strefy te stanowią: aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. W projekcie proponuje się natomiast by strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, stanowiły aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy mieszkańców (czyli tak jak ma to miejsce dotychczas zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1) oraz obszary niewchodzące w skład aglomeracji.

- Pozwoli to uniknąć w przyszłości konieczność pilnej zmiany aktu prawnego, wydawanego na podstawie art. 87 ust. 3 tej ustawy, w ramach którego określane są strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, w związku ze zmianą liczby mieszkańców w danej strefie, którą należy zakwalifikować do innej grupy stref. Tym samym wyeliminuje to ryzyko powstania sytuacji, z jaką mamy aktualnie do czynienia, tj. miasto Legnica przestało być miastem powyżej 100 tysięcy mieszkańców, co jednocześnie powoduje zmianę układu stref w woj. dolnośląskim – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Czytaj też: Smogowy ranking europejskich miast. Ilu zgonów można by uniknąć?

Zmianie ulec ma także brzmienie art. 94 ust. 2 ustawy POŚ, zgodnie z którym zarząd województwa zobowiązany będzie przekazać do ministra właściwego ds. klimatu informację o podjętej uchwale sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa (dotychczasowe przepisy przewidywały termin 14 dni od dnia przyjęcia takiej uchwały). - Zmiana terminu i okoliczności, od której liczony jest ten termin, wynika z faktu zgłaszania przez zarządy województw problemów z dotrzymaniem ustawowego terminu (…) w związku z brakiem wpływu zarządów województw na termin publikacji uchwały – dodano w uzasadnieniu.

10-dniowe konsultacje publiczne

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji. Obecnie ma zostać przekazany do konsultacji publicznych, które potrwają 10 dni. - 10-dniowy termin konsultacji publicznych i opiniowania podyktowany jest pilnym charakterem sprawy – czytamy.

To nie jedyna nowelizacja POŚ ws. jakości powietrza

Odrębny od powyższego projekt noweli ustawy POŚ(3), będący inicjatywą ustawodawczą członków Senackich Komisji Nadzwyczajnych ds. Klimatu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia, procedowany był podczas wczorajszych obrad Senatu. Projektowane w nim zmiany przewidują m.in. utworzenie Funduszu Ochrony Powietrza, którym miałby zarządzać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Fundusz ten miałby stanowić wsparcie inwestycji związanych z ochroną powietrza, w szczególności określonych w Krajowym Programie Ochrony Powietrza.

Senatorowie postulują ponadto, by na finansowanie ochrony powietrza przeznaczać corocznie środki publiczne w wysokości nie niższej niż 0,5 proc. Produktu Krajowego Brutto z roku poprzedniego.

Za przyjęciem projektu, a tym samym przekazaniem go pod obrady Sejmu, głosowało 50 senatorów, 46 było przeciw.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345000/katalog/12774664#12774664
2/ Mowa o: 1) dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (zwanej dalej dyrektywą 2008/50/WE) w ramach ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460); 2) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniającej dyrektywę 1999/13/WE oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE w sprawie emisji przemysłowych do polskiego porządku prawnego w ramach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101).3/ Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw:
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11303/druk/331.pdf?r11303

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Województwo małopolskie pomoże w przygotowaniu lokalnych uchwał antysmogowych (13 kwietnia 2021)Nabory o dofinansowanie projektów, które służą poprawie jakości powietrza (07 kwietnia 2021)„Czyste powietrze” door-to-door? Możliwe zmiany w Programie (06 kwietnia 2021)Aktywiści złożyli petycję do marszałka w kwestii wymiany kopciuchów na Śląsku. Urząd odpowiada (06 kwietnia 2021)Rusza nowy nabór dla gmin w programie „Stop smog" (30 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony