Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.10.2021 16 października 2021

Zmiany w ustawie o produktach biobójczych. Trwają konsultacje

W RCL opublikowano projekt nowelizacji ustawy o produktach biobójczych. Zaproponowane zmiany mają na celu m.in. realizację wyroku TSUE ws. dostępu do informacji o środowisku.

   Powrót       24 sierpnia 2021       Ryzyko   

W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt(1) ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, nowelizacja ma na celu realizację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting przeciwko College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (sąd administracyjny do spraw handlowych i przemysłowych, Niderlandy). Sprawa(2) ta dotyczyła wykładni przepisów regulujących dostęp do informacji o środowisku, w szczególności „informacji dotyczące emisji do środowiska środków ochrony roślin i produktów biobójczych – ochrony informacji handlowych”. Drugą motywacją wprowadzanych zmian jest doświadczenie pandemii COVID-19, które, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, pokazało, że zapewnienie dostępności produktów biobójczych do
dezynfekcji wymaga zastosowania ekstraordynaryjnej ścieżki prawnej.

Osiągnięciu tych celów służyć ma m.in. zmiana brzmienia przepisu art. 30 ustawy. Artykuł ten dotyczy udostępniania dokumentacji złożonej w postępowaniu o wydanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym. Jakczytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), dotychczasowa dyspozycja tego artykułu, wskazująca bezwzględny wymóg wykazania interesu prawnego w uzyskaniu wnioskowanych informacji, może ograniczać prawo do wnioskowania o uzyskanie informacji dotyczących emisji do środowiska. - Należy zatem dokonać w tym zakresie stosownej zmiany polegającej na dodaniu w art. 30 ustawy o produktach biobójczych zastrzeżenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tym samym realizując postanowienie przedmiotowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – podano. Wspomniane zastrzeżenia art. 18 ustawy OOŚ odnoszą się bezpośrednio do określonego w art. 16 ust. ustawy OOŚ katalogu informacji (o środowisku i jego ochronie), jakich organy administracji nie udostępniają.

Pozostałe zmiany

Projekt doprecyzowuje ponadto przepisy dotyczące składania wniosków opozwolenia na obrót środkami biobójczymi. Zmiana posłuży właściwemu stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.). - Do najistotniejszych zmian należą te wynikające z odstąpienia od wymagania przedłożenia wraz z wnioskiem treści oznakowania opakowania produktu biobójczego oraz karty charakterystyki oraz jednoczesne zapewnienie spójności przepisów ustawy dotyczących obowiązku przekazywania przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, kart charakterystyki ośrodkom toksykologicznym z obowiązkami podmiotów oraz kompetencjami Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych, wynikającymi ze znowelizowanych przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – wskazano w uzasadnieniu. Zmieni się zatem zakres informacji dołączanych do pozwolenia na obrót daną substancją. Zamiast treści oznakowania opakowania dołączane będą zalecenia zostanie zastąpiona zaleceniami dotyczące stosowania dla danego zakresu stosowania produktu biobójczego.

Konsultacje publiczne

Projekt ustawy nie był poddany pre-konsultacjom. Obecnie przedstawiony został do opiniowania i konsultacji publicznych. Projektowane zmiany miałyby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350254/katalog/12810530#12810530
2/ Szczegóły dotyczące wyroku TSUE:
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-442%252F14&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=2396848

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Plany adaptacji do zmian klimatu obowiązkowe dla miast średniej wielkości - jest projekt ustawy (06 września 2021)Raport OOŚ dla planowanej spalarni odpadów w gminie Wisznia Mała w ogniu krytyki (13 lipca 2021)Plany adaptacji do zmian klimatu obowiązkowe dla miast średniej wielkości (12 lipca 2021)Prezydent podpisał nowelę ustawy ws. przedłużania koncesji wydobywczych (01 lipca 2021)Regulacje prawne dla OZE w Polsce – z wiatrem czy pod wiatr? (22 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony