Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.10.2021 16 października 2021

Nowy sposób obliczania poziomu recyklingu odpadów komunalnych od 1 stycznia 2022 r.?

Sprawozdania za 2020 r. mają być składane na dotychczasowych zasadach, natomiast nowy wzór do obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu za 2021 r. będzie obowiązywał od 1 stycznia 2022 r. Jest projekt rozporządzenia.

   Powrót       23 czerwca 2021       Odpady   

Mowa o projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych(1). Ma ono zastąpić rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167). Wydanie rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 3b ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dlaczego te zmiany?

W projektowanym rozporządzeniu zmienia się sposób obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Ten poziom obliczać się będzie zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określającą zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Oznacza to, że do obliczeń stosuje się definicje określone w art. 1 ww. decyzji wykonawczej oraz punkty obliczeniowe określone w załączniku I do decyzji 2019/1004 i metody obliczeń określone w załącznikach II i III do tejże decyzji. Innymi słowy projekt przewiduje wprowadzenie wzoru pozwalającego na obliczenie poziomu dla wszystkich odpadów komunalnych, a nie jak wcześniej materiałów odpadowych, takich jak papier, metal, plastik i szkło.

Wzór do obliczeń

Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się zgodnie ze wzorem:

P = (Mr/Mw)×100%

gdzie:

P – poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, wyrażony w %,

Mr – łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, wyrażona w Mg,

Mw – łączna masa wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażona w Mg.

Przy czym do łącznej masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, oznaczonej symbolem „Mr”, zalicza się:

  1. odpady komunalne z grupy 15 oraz z grupy 20, z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06;
  2. odpady powstałe z przetworzenia odpadów, o których mowa w pkt 1.

Natomiast do łącznej masy wytworzonych odpadów komunalnych, oznaczonej symbolem „Mw”, zalicza się odpady komunalne z grupy 15 oraz z grupy 20, z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06.

Bioodpady – jak liczyć?

Projekt stanowi, że masę bioodpadów stanowiących odpady komunalne posegregowanych i poddanych recyklingowi u źródła, określoną na podstawie art. 4 ust. 3 decyzji 2019/1004, uwzględnia się zarówno w łącznej masie odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, oznaczonej symbolem „Mr”, jak i łącznej masie wytworzonych odpadów komunalnych, oznaczonej symbolem „Mw”.

Wskazano także, że do dnia 31 grudnia 2026 r. można zaliczać bioodpady stanowiące odpady komunalne do odpadów poddanych recyklingowi, nawet jeżeli nie zostały zebrane selektywnie. Przy czy należy pamiętać, iż muszą spełniać pozostałe przesłanki dotyczące zaliczania odpadów do odpadów poddanych recyklingowi. Po tym dniu, jedynie bioodpady stanowiące odpady komunalne zebrane selektywnie będzie można brać pod uwagę przy obliczaniu poziomów.

Załącznik II do decyzji 2019/1004 określa metodę obliczania bioodpadów, należących do odpadów komunalnych, posegregowanych i poddawanych recyklingowi u źródła. Podmioty, odbierające odpady na podstawie umów z właścicielami nieruchomości, nie będą dokonywać takich obliczeń ponieważ te odpady nie są odbierane ani zbierane – one są segregowane i od razu na danej nieruchomości poddawane recyklingowi.

Nowy wzór, ale nie nowy obowiązek

W uzasadnieniu czytamy, że projekt wprowadza nowy wzór do obliczenia poziomu, nie wprowadza jednak w tym zakresie nowych obowiązków, ponieważ już uprzednio istniał obowiązek związany ze sprawozdawczością dotyczącą tego poziomu oraz ewentualne kary związane z jego nieosiągnięciem.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, tak aby umożliwić obliczanie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu za 2021 r. na nowych zasadach od 1 stycznia 2022 r.

Czytaj: Gmina będzie mogła dopłacić do gospodarki odpadami. Opublikowano projekt ustawy

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Treść projektu dostępna jest tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337450/katalog/12711639#12711639

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

1. nagroda w konkursie Produkt w obiegu przyznana (15 października 2021)Recyklowalność opakowań to pole do nadużyć. Czeka nas fala greenwashing-u? (14 października 2021)Jak będzie funkcjonował rynek z Organizacjami Odpowiedzialności Producentów? (14 października 2021)Więcej spalarni czy mniej spalarni? Czyli unijne polityki a gospodarka odpadami (13 października 2021)Organizacja Odpowiedzialności Producentów – Standard 2.0 w świetle projektu ROP (13 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony